Doorgaan naar de inhoud
Uw zoekacties: Documentatie Tweede Wereldoorlog, collectie

0639 Documentatie Tweede Wereldoorlog, collectie ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding en verantwoording
Het Historisch Centrum Overijssel/ HCO (vmlg. Rijksarchief Overijssel en Gemeentearchief Zwolle) beschikte tot voor kort niet of nauwelijks over (archief) materiaal uit de periode 1940-1945.
In het voorjaar van 2001 (17 april) werd mede daarom door de Overijsselse Bibliotheek Dienst, de Stichting Bevordering Documentatie Verzet Overijssel 1940-1945 en het HCO een actie gestart tot inzameling van oorlogsdocumentatie uit de periode 1940-1945. De inzamelpunten waren de vestigingen van de Openbare Bibliotheek in Overijssel. Zoals vermeld werd in de inzameflolder ging het vooral om dagboeken, brieven, foto's, films, pamfletten en (verzets) kranten. Toen de inzamelactie op 15 juni 2001 officieel werd beëindigd was er ca. 2 strekkende meter aan documentatie ingeleverd (geschonken) bij de bibliotheken.
Het doel van de inzamelactie was drieledig:
1. fysiek veiligstellen van de documentatie uit de periode 1940-1945
2. aanvullen op de overheidsbestanden van HCO uit de periode 1940-1945
3. documentatie materiaal beschikbaar stellen voor educatieve en studie doeleinden
Het resultaat van de genoemde inzamelactie is in deze inventaris na te kijken De inventarisator van deze collectie heeft getracht de documentatie te ordenen naar soort document:
1. publicaties en persdocumenten (kranten, boeken e.d.)
2. persoonlijke of egodocumenten (dagboeken, brieven e.d.)
3. beeld- en geluidsdocumenten
Bij deze drieledige ordening en beschrijving van de documenten is zoveel mogelijk uitgegaan van een beschrijving van archivalia volgens het Lexicon van Nederlandse archieftermen (Den Haag 1983). In de rubriek publicaties en persdocumenten wordt onder periodiek verstaan: een uitgave niet dagelijks of wekelijks verschijnend, maar met regelmatige tussenpozen (bijvoorbeeld één of twee maandelijks) verschijnend, onder brochure : een qua omvang zeer beperkt boekwerkje waarin een standpunt uiteengezet wordt of een korte verhandeling over een bepaald onderwerp, een pamflet is een geschrift van nog geringere omvang, meestal één stuk, eveneens handelend over een bepaald onderwerp dan wel en uiteenzetting van een standpunt. Boeken onderscheiden zich van genoemde brochures/pamfletten met name door hun grotere omvang.
De "echte" archivalia bevinden zich in de persoonlijke of egodocumenten. Helaas zijn veel schenkers van dit soort materiaal nog niet bereid geweest de originelen aan het HCO ter beschikking te stellen, hetzelfde fenomeen zien we bij de foto's, hoewel de kopieën moeilijk van originelen zijn te onderscheiden. Bij deze documenten was het niet altijd eenvoudig een goede omschrijving, "rubrieksindeling" of chronologische volgorde aan te houden. Vaak bestonden de geschonken mappen uit diverse zaken en zijn deze niet opgesplitst. Soms zijn stukken afkomstig van buiten Overijssel; besloten is deze toch op te nemen in de inventaris. De chronologische volgorde houdt bij omslagen met verschillende documenten over verschillende jaren de oudste van deze als uitgangspunt. Getracht is het aantal stukken in de rubriek diversen zo beperkt mogelijk te houden.
Tot slot kan opgemerkt worden dat de documenten vooral van particuliere herkomst zijn, maar dat het HCO ook een beperkt aantal documenten uit de periode 1940-1954 beheert van overheids instellingen en dat bijvoorbeeld een Nationaal Archief in Den Haag en het Nederlands Instituut voor Oorlogs Documentatie (NIOD) in Amsterdam nog meer (Overijssels) bezit over de Tweede Wereldoorlog.

Kenmerken

Datering:
1940 - 1945
Omvang archiefblok:
4 m
Voorwaarden voor raadpleging:
Het archief is openbaar.
Toegang:
Harmens, P., m.m.v. G. Lasee, Inventaris van de documentaire collectie betreffende de Tweede Wereldoorlog hoofdzakelijk in Overijssel, 1940 - 1945, Zwolle (2002).
Openbaarheid:
Het archief is openbaar.
Categorie:
Gevonden archiefstukken
Uw zoekterm komt voor in de titel en/of de kenmerken van deze archieftoegang.