Doorgaan naar de inhoud
Uw zoekacties: Familie Besier

1096 Familie Besier ( Collectie Overijssel locatie Deventer )

beacon
 
 
Inleiding
Deze inventaris is gebaseerd op 'Voorlopige inventaris van het archief van de familie Besier' door Mr. F.J.J. Besier, voorzover thans in het bezit van de gemeente Deventer nader bewerkt door W. Klaasen. 1963.
In oktober 1911 stierf met Joan Gerard Besier (geb. Deventer 1860) in mannelijke lijn de oudste tak uit van de Deventer familie Besier, toen nog aldaar woonachtig. Zijn weduwe bewoonde de kleine Noordijk te Wilp (gem. Voorst), waar zij in 1945 kort na de bevrijding overleed. Te haren huize bevond zich een koffer met archivalia, waarvan de huidige bewoonster Mevrouw A.G. van Heurn-Besier mij de inhoud ter vrije beschikking stelde.
Uiteraard moest de rijke doch zeer gemengde inhoud van deze familie-collectie geordend worden, waarbij verspreid geraakte stukken weer zijn gesorteerd en samengevoegd. Alvorens aan een en ander door aanbieding ter opneming in daarvoor in aanmerking komende openbare archieven veiliger en meer toegankelijke bewaarplaatsen te verschaffen, hopelijk gevolgd door een meer deskundige gedetailleerde inventarisering, moge hieronder althans een summiere beschrijving van het geheel volgen.
Stamvader van deze familie Besier (er zijn ook Besiers waarvan de relatie tot de hier bedoelde familie niet aantoonbaar is) is Mr. AUGUSTINUS GERHARD BESIER (1756-1829, zie Ned. Patr. 1952). Doordat zijn vader jong overleed en zijn moeder BARTHOLDA ALEIDA REMINK (1728-1821) in 1771 als rijke weduwe hertrouwde met Mr. ALEXANDER VAN SUCHTELEN (1737-1804), werd Augustinus Gerhard Besier grootgebracht door zijn stiefvader. Alexander van Suchtelen bewoonde ook het huis Frieswijk in Diepenveen. Deze heeft het door zijn vrouw uit de familie Reminck aangebrachte onroerend goed beheerd en de familiepapieren der Remincks en van andere Deventer geslachten aan zijn stiefzoon overgedragen.
Mr. Augustinus Gerhard Besier, patriot evenals zijn stiefvader, bekleedde verschillende functies ten tijde van de Bataafse Republiek; als lid van de sectie Marine en Koloniën van het Staatsbewind had hij een werkzaam aandeel in de ombuiging van de koloniale politiek in die dagen; verschillende daarop betrekking hebbende stukken zijn in zijn bezit gebleven.
Zijn oudste zoon Mr. PIERRE FRANCOIS BESIER (1782-1862) was directeur der posterijen te Deventer, raadslid en wethouder aldaar, bovendien luitenant-kolonel, commandant van het bataljon Overijselse schutterij, dat in het begin der dertiger jaren in Zeeuws Vlaanderen was gelegerd. Onder zijn stukken werd een archief van dit bataljon aangetroffen. Twee van zijn jongere zoons waren koopvaardijkapitein en blijken hun vader financieel betrokken te hebben bij hun scheepsreizen. Van de oudste zoon A.G. Besier Jr. (1812-1895), eveneens postdirecteur te Deventer, die als schutterij-luitenant in Zeeuws Vlaanderen, Ridder in de Militaire Willems-Orde werd, zijn geen stukken aangetroffen. Wel van diens zoon Mr. P.F. Besier Jr. (1846-1910), halfbroer van Joan Gerard. Dit betreft echter slechts drie bundels strafprocesstukken uit de tijd dat hij, net afgestudeerd in Utrecht, aldaar advocaat was. De dochter Esther Wilhelmina (1809-1835) huwde Juriaan Hendrik de Friderici, zoon van Juriaan François de Friderici, Gouverneur-Generaal van Suriname.
De stukken van het Overijsels schutterijbataljon (inv.nr. 277) werden aangeboden aan het rijksarchief te Zwolle, waar het overig archief der mobiele schutterij berust. De stukken betreffende de staatsfuncties van Mr. A.G. Besier (inv.nrs. 167-270) werden aangeboden aan het rijksarchief te 's-Gravenhage, waar zij aansluiten bij de zich aldaar bevindende collecties (o.a. Verzameling Prof. Jorissen nr. 60 Versl. R.O.A. 1925, I, p. 283, collectie Wiselius, Invent. IIe afd. nr. 93, brieven van en aan Besier nrs. 4 en 59, voorts Marine, Invent. IIe afd, nr. 24, commissaris directeur der Marine te Amsterdam nrs. 706-752, Koloniën, Invent. 11e afd. nr. 18, Aziatische Raad en Staatsbewind).
De familiepapieren uit het bezit van Mr. A.G. Besier (nrs. 151-162) blijven vooralsnog toegevoegd aan het reeds eerder door mij bijeengebrachte particuliere familiearchief (overgebracht 29-7-1982). De overige papieren van Mr. P.F. Besier met de familiepapieren van Suchtelen-Reminck e.a. (nrs. 1-150, 163-166, 271-276, 278 en 281) werden aangeboden aan het gemeentearchief van Deventer, daar zij alle betrekking hebben op het plaatselijk gebeuren in die stad.
Van de laatstgenoemde stukken zijn de akten (daterende van 1417 tot 1811) inmiddels door W. Klaasen, hoofdcommies aan het Deventer gemeentearchief, beschreven en gerangschikt als volgt:
a) Stukken geordend naar generaties families (nrs. 1-117);
b) Varia (onderwerpsverdeling in chronologische orde, nrs. 118-143).
De ordening naar generaties is gekozen, omdat zij de geleidelijke vorming van het archief weerspiegelt, zoals die is geschied bij huwelijkssluitingen, overdrachten en schenkingen.
Voor nadere bestudering wordt achtergehouden nr. 237 (overgebracht naar het A.R.A.), een anoniem commentaar op de Indische hoofdambtenaren in 1805, door een patriot (v. Liebeherr?) naar de vrienden in patria gestuurd.
's-Gravenhage, februari 1963
Mr. F.J.J. Besier

Kenmerken

Datering:
1417-20e eeuw
Archiefvormers:
0053. Besier
Voorwaarden voor raadpleging:
Het archief is openbaar.
Voorwaarden voor reproductie:
De voorwaarden voor reproductie bij Collectie Overijssel locatie Deventer zijn van toepassing.
Taal:
Nederlands
Opmerkingen:
Een deel van het familiearchief Besier (rubriek 3.) berust bij het Nationaal Archief, Den Haag
Publicaties:
De tot dit archief behorende wapenkaarten zijn beschreven in: Gens Nostra, nr 4/5, april/mei 1981 (speciaal Deventer nummer) en het vervolgnummer.
Inventarisatierichtlijn:
ISAD(G): Algemene Internationale Norm voor Archivistisch Beschrijven
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
NL-DvCO, Collectie Overijssel locatie Deventer, ID 1096, Familie Besier, inv.nr. …
VERKORT:
NL-DvCO, ID 1096, inv.nr. ….