Doorgaan naar de inhoud
Uw zoekacties: Regesten Overijssel

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
5 regesten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Inventaris
1. Regesten
Regest
5 Berent Henrick Bentinck tot Schoonheeten, luitenant stadhouder van de lenen, oorkondt, dat voor de leenbank van Overyssel de gevolmachtigde van de graaf van Rechteren, heer tot Rhaan, enz. en van zijn echtgenote Margareta Augusta Reiniera gravin van Rechteren, geb. barones van Coeverden heeft verklaard, dat zijn lastgevers Elsabe Schenkink weduwe van wijlen E. van Muyden en haar drie kinderen, alle wonende te Zwolle , behalve de 600 caroliguldens door wijlen de burgemeester Jan van Muyden aan Johan Borchard baron van Coeverden tot Rheede en Rhaan voorgeschoten, waarvoor deze op 10 Maart 1693 zijn derde part in de erven Hancate en Glinthuis heeft verhypothekeerd, ook nog 300 caroliguldens wegens door hen ontvangen gelden schuldig zijn, dat zij voorts het gehele verschuldigde bedrag binnen het jaar zullen betalen en daarvoor het gehele erf Kaelevelt, tevoren Glinthuis genaamd, onder het gericht Hellendoorn, buurschap Rhaan, verbinden en op hetzelve vrijwillige verwin passeren.

Oorspr. , het leenzegel is verloren. In dorso aantekeningen betreffende de voldoening van de schuld.
Datering:
1762 Juli 29.
Zie:
Inv. nr. 1. Zie ook reg. nr. 3.
Organisatie: Collectie Overijssel locatie Zwolle
 
 
 
 
 
Inventaris
1. Regesten
Regest
4 Willem, prins van Orangen, enz., erfstadhouder, oorkondt namens de Staten van Overyssel, dat voor de leenbank van Overyssel M.S.A.R. gravin van Rechteren, geb. barones van Coeverden bij gevolmachtigde is beleend met de erven Coelevelt en Claessink, gelegen onder den huize Rhaan, gelijk wijlen haar broeder J.A.F. baron van Coeverden daarmede beleend is geweest, en dat haar tevens consent is verleend om de beide erven aan haar echtgenoot A.H.C. graaf van Rechteren over te dragen.
Datering:
1758 November 21.
Zie:
Inv. nr. 2.
Organisatie: Collectie Overijssel locatie Zwolle
 
 
 
 
 
Inventaris
1. Regesten
Regest
3 William, koning van Groot Brittanjen, enz., erfstadhouder oorkondt namens de Staten van Overyssel, dat Johan Borchard van Koeverden tot Rhaan met zijn consent voor de leenbank van Overyssel wegens een schuld van 600 Caroliguldens, afkomstig van diens moeder A.M. van Koeverden, weduwe van Koeverden aan Jan van Muiden Dr. tot hypotheek heeft gesteld zijn derde part in de erven Hankate en Glinthuis in het kerspel Helderen, buurschap Raan, leenroerig aan de provincie Overijssel.

Oorspr., het zegel is verloren.
Datering:
1693 Maart 10
Zie:
Inv. nr. 1.
Organisatie: Collectie Overijssel locatie Zwolle
 
 
 
 
 
Inventaris
1. Regesten
Regest
2 Philips, koning van Castillien, enz., heer van Overyssel, stelt op verzoek van de gedeputeerden van het land van Overyssel vast, op hoedanige wijze het hoge gerecht en de grote klaring gehouden zal worden, gedurende de demembratie van de drie steden Deuenter, Campen en Zwol van het land.
Gegheven in onser stadt Brussel, den negenthienden dach der maent van June de jaers ons Heeren duysent vyfhondert ende zevenentnegentich, ...etc.

Oorspr. met het geschonden majesteitszegel en tegenzegel van de oorkonder in rode was en ondertekening van S. de Grimaldi .
Datering:
1597 Juni 19.
Zie:
Inv. nr. 7. .
Organisatie: Collectie Overijssel locatie Zwolle
 
 
 
Pagina: 1