Doorgaan naar de inhoud
Uw zoekacties: Transcripties

Transcripties ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

beacon
52.249 transcripties
sorteren op:
 
 
Pagina: 4
 
 
Erfgoedstuk
Scan bij een inventarisnummer
1001 UT Nieuws, 24 (12-03-1987)
Jaargang:
24
Aflevering:
10
Jaar:
12-03-1987
Beschrijving:
Editie 10
Bekijk archieftoegang:
universiteitsblaTegenover commissie-Dekker
TU’s zetten research- problematiek uiteen
’'Goede, wetenschappelijk opgeleide ingenieurs zijn van levensbelang voor de instandhouding en verbete- ring van de technologische infrastruktuur in Neder- land. De combinatie on- derzoeker- ontwerper on- derscheidt de tu- opleiding van andere universiteiten of van het hoger beroeps- onderwijs.’ Dit betoogde een afvaardiging van de drie tu’s afgelopen maan- dag tegenover de commis- sie- Dekker.
In het gesprek zetten de drie tu’s, aan de hand van een gezamenlijke notitie, uiteen op welke wijze zij een bijdrage kunnen leveren aan het nationale technologiebeleid.
Volgens de tu’s, die werden verte- genwoordigd door de CvB- voorzit- ters Ter Heegde (Eindhoven), Dir- ken (Delft), Van Lookeren Cam- -pagne (Twente), Schutte (eveneens Twente) en Van der Meer (directeur instellingsbeleid TU Delft), kan de opleiding aan de technische universi- teit gekarakteriseerd worden als de vorming tot ingenieurs die in staat zijn op creatieve wijze wetenschap- pelijke kennis en methoden te com- bineren voor het ontwerpen en reali- seren van produkten en processen. Tijdens het gehele opleidingstraject worden kennis en kunde geinte- greerd: daarin zit het onderscheid met de universitaire opleiding.
De ingenieur ligt ook goed in de markt, zo werd betoogd. Het aantal vacatures voor ingenieurs is in ver- houding zeer hoog (gemiddeld een vacature op twee ingenieurs in
dienst). De vraag betreft voor een derde deel bedrijven met minder dan 100 werknemers en voor even- eens een derde deel bedrijven met meer dan 10 000 werknemers. Be- houdens de sectoren bouwkunde enHet rommelt aan het aio-front. De UT telt, volgens officiële cijfers, mo- menteel zeventien assistenten-in-op- leiding: mensen die na hun inge- nieursdiploma een tweede fase aan- gaan, ofwel om te promoveren, of- wel om een ontwerpersopleiding te gaan volgen. Bedoeling is dat dat er eind 1987 hondertien zijn, maar dat is geen eenvoudige opgave. Aio’s verdienen een schrikbarend laag sa- laris (van f1758,- bruto in het eerste jaar, tot f3133,- in het vierde jaar) en het is nog erg onduidelijk hoe hun opleidingsplan ingevuld gaat wor- den. Als er al een opleidingsplan is, want op de eerste vergadering van het UT-aio-overleg bleken heel wat mensen helemaal geen opleidings- plan te hebben.
Zie pagina 8
civiele techniek overtreft de maat- schappelijke vraag het aanbod, soms in aanzienlijke mate. Gemiddeld kan in de komende tien tot vijftien jaren een tekort aan aanbod van 30- 60% worden verwacht, aldus de drie tu’s.
De drie CvB'’s benadrukten, op vra- gen over het rendement van de op- leiding, dat de propedeuse een blij- vend selectiemiddel zal moeten vor- men zonder dat daarbij getornd wordt aan de kwaliteitseisen van deze verkennende en orienterende fase. Ze wezen erop dat de kwaliteit van de opleiding, met name in de af- studeerfase, voortdurend wordt ge- toetst. Door het regelmatig contact tussen docenten en de leiding van bedrijven en instellingen krijgt het niveau van de afgestudeerde een ijking, welke regelmatig leidt tot nuttige bijstellingen in de opleiding. Deeltijdse hoogleraren vervullen op dit vlak een belangrijke brugfunktie tussen bedrijf en universiteit.
Een punt van aandacht is volgens de drie tu’s ook de vraag hoe de waar- dering van de Nederlandse ingenieur interntationaal uitvalt. ’Dat is mede noodzakelijk gezien de open Neder- landse economie. Het aantal Neder- landse ingenieurs in dienst van mul- tinationals is eveneens een maat voor de geleverde kwaliteit’.
De drie th’s betoogden dat door onderlinge afstemming, als gevolg van met name de tvc- operatie en re- centelijk door de skg- activiteiten als gevolg waarvan gezamenlijk een technologieplan wordt opgesteld, doublures en overlap in onderzoek goeddeels zijn uitgebannen. ’De brede inzetbaarheid van de afgestu- deerde ingenieur, die door de drie tu’s in de eerste fase wordt nage- streefd, heeft bij ieder van de drie instellingen een eigen kleur’, zo blijkt uit de notitie. Delft streeft naar een brede technische inzetbaar- heid, Twente beoogt daarnaast een maatschappelijke en culturele in- bedding van de technische kennis (keuzeprogramma’s van ’liberal arts’ vervullen daarbij een essentiele rol), terwijl Eindhoven zich primair richt op industriele produktie. Verder werd in het gesprek benadrukt dat veel aandacht wordt besteed aan de werving van goede studenten, met name ook in de vrouwelijke sector, het post-eerstefase opleidingsaan- bod, maatschappelijke dienstverle- ning en kennistransfer, terwijl ook grote investeringen worden gedaan op technologisch gebied ten behoeve van het onderwijs.
Het onderzoek kreeg aparte aan- dacht, omdat vooral op dit front knelpunten zijn te noteren en ver- warring heerst over de verschillende vormen van onderzoek. Voor alle duidelijkheid wordt in de notitie on- derscheiden: toepassingsgericht on- derzoek: met een tijdhorizon van 5 á 10 jaar, veelal nog met een niet concreet bekende gebruiker; foepas- baar onderzoek: voor een concreet gebruiker en binnen een termijn van 1 á 2 jaar bruikbaar te maken, en toegepast onderzoek, dat direct voor gebruik beschikbaar is (ook wel de- velopment genoemd). ’De algemene karakteristiek van het TU- onder- zoek is dat het vooral fundamenteel
is met een verkennend (strategisch) karakter, waar het processen, syste- men en werktuigen betreft. Voor de opleiding van ingenieurs zijn uitlo- pers in development noodzakelijk. In feite moet dus het hele spectrum worden bestreken, zij het met het zwaartepunt bij de niet- onmiddellij- ke toepassing’, aldus de notitie.
Het probleem voor de tu’s is op dit moment dat door een afnemende eerstegeldstroom en een versnippe- ring van aanvullende financierings- bronnen (fondsen, zoals ZWO, STWA,SPIN en de diverse Europese programma’s, die onderling te wei- nig op elkaar zijn afgestemd) een ac- cent-verschuiving is te constateren van strategisch onderzoek (middel- langetermijn) naar taktisch onder- zoek (korte termijn). De tu’s moe- ten wel, zo betoogden de CvB's, omdat anders hun infrastruktuur (met name apparatuur) in het ge- drang komt. Daardoor komen ech- ter hun oorspronkelijke taken, in casu hoogwaardige wetenschapsbe- oefening en funktioneren als ge- sprekspartner van het bedrijfsleven in technologische vraagstukken, on- der druk te staan. Een paar aanbeve- lingen die de drie tu’s aan de com-
Vervolg: pagina 11

Staatssecretaris van Houwelingen in het gezelschap van Henk Procee, se-
cretaris van Studium Generale.
Van Houwelingen op Vredesdag:
’Politiek heeft wetenschap nodig’
Er ligt een uitdaging voor de techni- sche universiteiten in ons land om meer aandacht te besteden aan on- derzoek naar het verband tussen ont- wikkelingen op het gebied van vrede en veiligheid en technologische ont- wikkelingen. Belangrijk is echter een zo doorzichtig mogelijke relatie tus- sen het ministerie van Defensie en de onderzoekinstellingen, want het raamwerk voor defensietechnologi-Inspectie en visitatie, 9


sche ontwikkelingen dient op politiek niveau te worden vastgesteld. Staatssecretaris van Defensie J. van Houwelingen (CDA) stelde dit afge- lopen maandag in zijn lezing die hij in De Boerderij hield ter gelegen- heid van de Universitaire Vredesdag 1987. Van Houwelingen riep de uni- versiteiten op een bijdrage te leve- ren aan vredesonderzoek dat zich richt op het gebied van de defensieve technologieën. Het zou een combi- natie kunnen zijn van (meer) politi- cologisch gericht onderzoek en (meer) technisch georiënteerd on- derzoek. Tevens stelde de staatsse- cretaris voor te zoeken naar techno- logische alternatieven, die ’met be- houd van de geloofwaardigheid van onze defensie en vooral met behoud van de oorlogsvoorkomende wer- king ervan gestimuleerd zouden kunnen worden.’
De mening dat de defensietechnolo- gie op hol zou zijn geslagen en de politiek niet meer bij machte is daar iets aan te doen, zei Van Houwelin- gen niet te delen. Er zijn immers, stelde hij, in de laatste jaren sterke verbeteringen aangebracht in het de- fensiematerieel-keuzeproces en het parlement wordt in een eerder sta- dium betrokken bij besluitvorming over belangrijke materieelaanschaf- fingen. Dit om te voorkomen dat politieke beslissingen over de rich- ting en intensiteit van onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten in een te laat stadium worden genomen.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
Organisatie: Collectie Overijssel locatie Zwolle
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Scan bij een inventarisnummer
1001 UT Nieuws, 24 (12-03-1987)
Jaargang:
24
Aflevering:
10
Jaar:
12-03-1987
Beschrijving:
Editie 10
Bekijk archieftoegang:
e
pagina 2
12 maart 1987
universiteitsblad twenteVooriqgeïl!-ngniers die naast process control ook process engineering en process development willen beheersen.
The Dow Chemical Company werkt in haar vestiging Terneuzen op hoog niveau aan optimalisatie van de volledig geautoma- tiseerde produktieprocessen. Hiertoe heeft ze als enig chemisch concern ter wereld pro- cess control, process engineering en process development geïntegreerd. Zo'n 100 techno- logen uit deze drie disciplines werken zeer nauw samen en hebben daarnaast veelvul- dig contact met andere afdelingen, zoals Produktie en Research. Ze werken met geavanceerde ' hulpmiddelen waaronder kosten- en procesmodellen en expertsys- temen.
Dow Terneuzen: toonaangevend technologisch centrum.
The DowChemicalCompanyhetzesde chemische concern ter wereld met een om- zet van US$ 11,4 miljard in 1986, telt wereld- wijd meer dan 300 vestigingen. Terneuzen is hiervan de grootste produktie- en research- lokatie buiten de VS. Hier produceren 2600 medewerkers in 3O fabrieken hoogwaar- dige bulkchemicaliën en specialties. Voor de verdere procesoptimalisatie bestaat hier ruimte voor jonge, inventieve
Chemisch technologen (procesdynamica/meet- en regeltechniek)

Natuurkundigen (meet- en regeltechniek) Werktuigbouwkundigen (meet- en regeltechniek)
U bent sterk geïnteresseerd in het complete vakgebied en durft over grenzen heen te kijken. En u wilt zich ontwikkelen tot een all-round technoloog, betrokken bij het allereerste idee toten met de technische uit- werking.
Daartoe volgt u eerst een intensieve interne opleiding. Met aansluitend een on-the-job-training, waarbij u direct aanzien- ljke verantwoordelijkheid zult dragen. Van ú vraagt dat de nodige inzet en veelzijdigheid om geavanceerde technologie in dagelijkse produktie te vertalen. En van ons mag u de ruimte verwachtenomuweigenideeënzelf- standig in beslissingen om te zetten.
Als u dat weet waar te maken, krijgt u bij ons wat u toekomt In uw werk, in uw sala- riëring èn in een carrière die u zelf kunt vorm geven, óók internationaal.
Als u net bent afgestudeerd of enkele jaren ervaring hebt belt of schrijft u met mevrouw Agnes van den Berg. Zij stuurt u direct het sollicitatieformulier toe.
Dow Chemical (Nederland) BV, Post- bus 48, 4530 AA Tereuzen. Tel.O1 150-7 30 65.
People creating a future In chemicals.


Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
Organisatie: Collectie Overijssel locatie Zwolle
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Scan bij een inventarisnummer
1001 UT Nieuws, 24 (12-03-1987)
Jaargang:
24
Aflevering:
10
Jaar:
12-03-1987
Beschrijving:
Editie 10
Bekijk archieftoegang:

universiteitsblad twente
12 maart 1987
pagina 3
Sparnaay verdiept zich in geschiedenis van de natuurwetenschappen
’Industrie ziet filosofie nog als luxe’
(door Guusje van Vollenhoven)
’In het begin van onze jaartelling waren de akkers klein en vierkant. Boeren bewerkten het land met een primitieve krabber, voortgetrokken door een os. In de achtste eeuw ontdekken Westeuropese landbouwers het paard: twee keer zo sterk als een os. Een paard kan een veel zwaarde- re ploeg trekken, keren met die ploeg is tijdverlies en dus worden de akkers langwerpig. Door de ontdekking van het paard als trekdier en de ontwikkeling van beter ploeg- materiaal schieten de voedselopbrengsten met sprongen omhoog. Die relatief hoge voedselopbrengst is één van de oorzaken waardoor Karel de Grote zoveel macht wist te verwerven: de mensen in het Frankische rijk waren rela- tief goedgevoed: gezond en sterk.’
’Wetenschapshistorici hebben in de regel niet veel oog voor zulke een- voudige veranderingen’, stelt (oud) TN-hoogleraar dr. M.J.Sparnaay. De afgelopen eeuwen is echter heel wat gebeurd op empirisch, natuur- wetenschappelijk en chemisch ter- rein. Het beschouwen van die ont- wikkelingen kan heel verhelderend zijn bij het beantwoorden van de vraag: waarom zijn dingen zo gelo- pen en welke keuzes waren bepa- lend. Van de geschiedenis is veel te leren: hoe je iets goed moet doen; hoe je het juist niet moet doen; en met welke factoren je rekening moet houden als je fouten wilt herstellen. Aardig is natuurlijk ook dat je soms interessante ontdekkingen op het spoor komt die in het vergeetboek zijn weggezet om de simpele reden dat ze niet op de juiste plaats en op het juiste moment gedaan werden.’
Leerstoel
De hoogleraar legt zich sinds kort toe op een oude voorliefde: de ge- schiedenis van de natuurweten- schappen. Vanaf 1969 bepaalde Sparnaay, samen met Van Silfhout en de op jonge leeftijd overleden Bootsma, de richting van het onder- zoek in de vaste-stof-fysica aan de THT, eerst als buitengewoon hoog- leraar, later als bijzonder hoogle- raar. Vier dagen per week werkte hij elders: op het Natlab van Philips, als wetenschappelijk adviseur. In 1983 ging hij daar met pensioen; de voor de UT-leerstoel zo belangrijke ver- binding met het bedrijfsleven werd losser en om die reden kwam een nieuwe leerstoel ’toepassingen van de vaste-stof-fysica’ vacant en werd eind vorig jaar de oorspronkelijke leerstoel toegespitst op een geza- menlijk TN- en WMW-onderzoek. Titel van deze leerstoel is: ’verhou- ding van fundamenteel en toegepast

(ADVERTENTIE)

Bibeb en Fons Rade- makers; Veerboten en Het Kanaal
Bibeb en de voor een Oscar genomineerde Fons Rademakers, over het (dode) toneel, de kinnesinne en (WFHermans in) Zuid-Afrika.
600 schepen per dag in Het Kanaal, inclu- sief de Drijvende Doodkisten.
De Captains of Industry kozen de ‘Mana- ger van 1986 zonder van diens zeven BV’tjes te weten, het verslag van een miskleun.
Engel Verkerke en de posters, van Waarheid-redacteur tot miljonair. De doofpot- ten op het ministerie van Ontwikkelingssamen- werking. De Amicales en het geweld. Het front is overal: een verslag uit Bagdad.
DE IMPRESSIONISTEN
In de kunstbijlage, in kleur, de Franse meesters uit het Van Gogh: realisten en de im- pressionisten. Boekenbijlage: een uitvoerig gesprek met Charles Bukowski.
Lees naast uw krant
Vrij Nederland

onderzoek binnen de natuurweten- schappen in historisch perspectief’. Sparnaay zal deze post bezetten tot zijn ambtenarenpensioen in septem- ber 1988.
Move
’Op zich lijkt het een vreemde move ‚ zo’n stap van een praktische club als TN waar alles om metingen en ex- perimenten draait, naar het be- schouwelijke van WMW/, zegt de hoogleraar zelf. ’Ik ben van oor- sprong fysisch chemicus, en heb geen specifieke filosofie-opleiding gehad, maar ik heb altijd veel be- langstelling gehad voor wijsgerige theorieën -zo heb ik in 1959 al een artikel gepubliceerd in het Alge- meen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie. Die voorkeur heb ik nooit onder stoelen of banken gestoken. Bij mijn aan- stelling in 1969 speelde dan ook mee dat ik tezijnertijd meer aandacht zou kunnen gaan besteden aan de con- necties tussen de natuurwetenschap- pen en de geschiedenis van de na- tuurwetenschappen. Alleen waren er toentertijd bij TN allemaal lege zalen, nu is er een fors ruimtetekort; daarom ben ik voor dit TN-WMW- onderzoek, met twee medewerkers, gestationeerd in de Vrijhof.’
Sparnaay wijst erop dat mensen als Galilei en Keppler theorieën ont- wikkelden over hoe de wereld in elkaar zat, maar hun ideeën mede baseerden op natuurwetenschappe- lijke experimenten. ’Die kant wordt weliswaar niet veronachtzaamd,
maar een wetenschapshistoricus is niet a priori in de nauwkeurigheid van de metingen geïnteresseerd, of in de wijze waarop die metingen zijn uitgevoerd. Experimenten en metin- gen zijn vaak wel van betekenis ge- weest bij theorievorming en maat- schappelijke ontwikkelingen. Ik denk dat mijn natuurwetenschappe- lijke achtergrond juist daarom een aardige invalshoek oplevert.’
Ordening
In veel gevallen is moeilijk na te gaan wat er het eerst was: de weten- schap of het industrieel produkt, aldus Sparnaay. ’In het geval van elektriciteit was de wetenschap eer-

Landelijke actiedag studie- financiering
Donderdag 19 maart is door de Landelijke Studentenvakbond uitgeroepen tot landelijke studie- financierings-aktiedag. Ook de SRD heeft op die dag een aantal kleinere aktiviteiten gepland, zo- als het uitdelen van ’poenfop- pen’, waar dan vervolgens in een gaarkeuken soep mee gehaald kan worden, en het inzamelen van de grijze stufi-mappen, die vervolgens in de stad zullen wor- den verkocht.
De Landelijke Studentenvak- bond heeft de aktiedag georgani- seerd omdat het stufi-geld vanaf april aan het eind in plaats van aan het begin van de maand uit- gekeerd wordt, hetgeen bij veel studenten tot grote financiële problemen zal leiden. Bovendien is de studentenvakbond boos om- dat er pas vanaf april een bijdra- ge voor collegegeld in het stufi-

. dat het onmogelijk is om in au-
budget opgenomen zal zijn, zo-
gustus het volledige bedrag op tafel te leggen. Problemen zijn er ook voor studenten met ouders die weigeren de genormeerde ou- derlijke bijdrage te betalen. Zoals bekend zal de nieuwe wet op de studiefinanciering (WSF 18+) per 1 april in zijn definitieve vorm gaan funktioneren. Vanaf oktober 1986 heeft het ministerie een overgangsfase gehanteerd. In deze periode hebben de stu- denten voorschotten gekregen, omdat een definitieve bereke- ning vanwege de tijdsdruk niet mogelijk bleek. Dit betekent dat sommige studenten te veel en an- deren weer te weinig geld hebben gekregen. Vanaf april worden de te veel betaalde voorschotten door middel van maandelijkse kortingen, die volgens de LSVB meestal oplopen tot f 200 terug- gevorderd.
De LSVB, die zich tot nu toe een fel tegenstander heeft getoond van de nieuwe studiefinancie- ringswet en zeker van de over- haaste wijze waarop het stelsel is ingevoerd, zal, naast de landelij- ke aktiedag, bovendien een kort geding aanspannen tegen minis- ter Deetman, om alsnog een tij- dige uitbetaling van de beurzen voor april te bewerkstelligen.Prof. dr.M.J. Sparnaay
der. Als Thompson het elektron niet ontdekt had, was een goede elektri- sche theorie onmogelijk geweest, en die ontdekking heeft tot talloze toe- passingen geleid. Een voorbeeld waar het industrieel proces voorop liep, is de stoommachine: daarvan waren er al heel wat in bedrijf voor we de geheimen van de thermodyna- mica ontsluierd hadden. Begin en eind is moeilijk aan te geven: weten- schappelijke verklaring en toepas- sing zijn altijd met elkaar verweven, en werken uiterst vruchtbaar op el- kaar in.’
Sparnaay signaleert nu een andere manier van denken over hoe de we- reld in elkaar zit. ’In de eerste helft van deze eeuw zag men de wereld als een groot systeem met ongeordende massa’s atomen. Die atomen waren zo klein dat je niet alles precies hoefde te weten om toch resultaat te hebben. Langzamerhand is er een kentering in ons denken gekomen: van een wanordelijk systeem naar een super geordend systeem. Struc- tuur is het toverwoord, we willen van alle atomen heel precies weten waar ze zitten, kijk bijvoorbeeld naar de chipstechnologie of naar de biotech- nologie. Dat merk je ook aan het taalgebruik: vroeger interpreteerde men de massa in zijn geheel, nu praten we over individuele atomen die we op elkaar zetten, verbindin- gen die we doorsnijden, atomen die we implanteren in een halfgeleider- kristal.’
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
Organisatie: Collectie Overijssel locatie Zwolle
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Scan bij een inventarisnummer
1001 UT Nieuws, 24 (12-03-1987)
Jaargang:
24
Aflevering:
10
Jaar:
12-03-1987
Beschrijving:
Editie 10
Bekijk archieftoegang:

H B
e

pagina 4
REISBURO Z JWARKE
12 maart 1987
AMERIKA:
nú of nooit! Voor informatie:
universiteitsblad twente
IN HET BB GEBOUW NAAST DE REPRO
VOORAL UWPRIVE-, ZAKEN- EN GROEPSREIZEN TOESTEL 2040 TEL. 053-358065Elcoma: uw gastheer.
Elcoma (Electronic Components and Materials) is de onderdelendivisie van Philips.
-Deze grootste producent van elektroni-
sche onderdelen ter wereld levert wereld- wijd zijn produkten, zowel binnen Philips als aan andere fabrikanten van elektroni- sche produkten. Het produktenprogram- ma is zeer uitgebreid en omvat enkele honderdduizenden typen.
Een paar voorbeelden van produkt- groepen zijn:
IC's, microprocessoren, lasers, transis- toren, dioden, geheugens, beeldbuizen, professionele buizen, liquid cristal dis- plays.
Elcoma is een multinationale divisie met produktie- en kenniscentra over de hele wereld.
De organisatie is opgebouwd uit business units. Het beleidscentrum is gevestigd in Eindhoven, waar de ”worldwide policy” wordt gemaakt.

Op 6, 7 en 8 mei organiseert Philips in Eindhoven een Workshop Product Management.
Deze workshop is bestemd voor doctoraal studenten Elektrotechniek, Natuurkunde en Werktuigbouwkunde, die binnen een half jaar afstuderen.
De bedoeling is om aanstaande academi- ci te informeren over een commerciële loopbaan in het product management. Tijdens deze workshop zal duidelijk wor- den, dat de combinatie van techniek en internationale marketing tot een boeiende en afwisselende carrière kan leiden. Een carrière voor academici met een meer dan gemiddelde ambitie.
Gastheer is het internationale beleidscen- trum van de onderdelendivisie Elcoma.
De Workshop.
Op de eerste avond maakt u op informele wijze kennis met de andere deelnemers en met uw gastheren. De volgende twee dagen worden besteed aan informatie-
overdracht. Er worden inleidingen gehouden over de organisatie van Philips en Elcoma en over de technische en commerciële aspecten van het internationale product management van elektronische onderdelen. U maakt kennis met directieleden en product managers van de Elcoma-divisie.
Een belangrijk programma-onderdeel wordt gevormd door een praktijkgerichte casestudy, die u met andere deelnemers uitwerkt en in een later stadium presenteert. Daarna wordt de oplossing, die Philips in de praktijk heeft gekozen, behandeld.
De workshop wordt afgesloten met een bedrijfsexcursie en enkele inleidingen over commerciële loopbanen en management development bij Philips.
Deelname.
De praktijk leert dat de belangstelling vele malen de plaatsingsmogelijkheden overtreft. Daarom zullen wij uiterst
Workshop Product Management voor technische academici.
selectief te werk moeten gaan. We vragen van u om in een uitvoerige brief het verloop van uw studie te beschrijven en uw motivatie en ambities overtuigend uiteen te zetten.
Uw brief kan leiden tot een gesprek in april, dat bepalend is voor een definitieve uitnodiging voor de Workshop Product Management.
Moet u nog in militaire dienst, dan verzoeken wij u om niet nu te reageren, maar tegen het afzwaaien met ons in contact te treden.
Zend uw brief vóór 24 maart a. s. aan drs. B.W. van Dijk,
Philips Personeelzaken,
Antwoordnummer 35,
5600 VB Eindhoven.

N

PHILIDS

TU-ingenieurs en doctorandi Elektrotechniek, Natuurkunde en Werktuigbouwkunde die binnen een half jaar afstuderen.2 Jonge onderzoekers mw
Voor de FOM-Werkgroep binnen de Vakgroep ’ Automatisch Systeem Ontwerpen’”’ van de Faculteit der Elektrotechniek aan de Technische Universiteit Eindhoven.
De vakgroep doet onderzoek en geeft onderwijs op het gebied van de ontwerptechnologie van grote geïntegreerde schakelingen, de zogenaamde ” VLSl-circuits”’. Tot het vakgebied behòort de ontwerp- automatisering in dezelfde mate als het ontwerpen zelf. De vakgroep participeert in een internationaal samenwerkingsverband, de zoge- naamde ICD/NELSIS-groep. Deze groep ontvangt thans extra steun vanuit de Europese Gemeenschap (in het kader van ESPRIT) en van de Nederlandse Ministeries van Econo- mische Zaken en Onderwijs & Wetenschappen. De vakgroep kan daarom zijn programmeeromgeving in de komende jaren in ruime mate uitbouwen.
De taken van de twee jonge onder- zoekers betreffen twee verschil- lende projekten en zijn dus indivi- dueel onafhankelijk van elkaar.
Taakomschrijving functie I
U zult zich gaan bezighouden met een onderzoek betreffende de modellering van VLSI-schakelin- gen. Het gaat hierbij om de verdere verbetering van een simulatiepro- gramma welke gebaseerd is op dé stukgewijs lineaire modellerings- techniek. Tot uw deeltaak behoort
het verhogen van de rekensnelheid van de simulator door toepassing van verbeterde algoritmen alsmede het onderzoeken van een reeks fundamentele aspecten van het principe van stukgewijs lineaire modellering zoals bijvoorbeeld de mathematische formulering van modelvergelijkingen onder de voorwaarden van de VLSI-technolo- gie. Tevens behoort het beproeven van prototype-programma’s voor industriële benchmarks tot uw taken.
Taakomschrijving functie II
U zult zich gaan bezighouden met het ontwikkelen van een processor- bouwsteen voor interval- en Ku- lisch/Miranker arithmetic. Met dit werk moet een recent wiskundig resultaat betreffende ”’floating point”’-berekeningen ontsloten worden voor de praktische toepas- sing in rekenmachines. Het resul- taat van deze toepassing moet gezien worden in de wezenlijke verbetering van de betrouwbaar- heid, ook van slecht geconditio- neerde ”’floating points”’ algorit- men. De processorbouwsteen dient te worden ontworpen in een VLSI- chip. Er zijn verschillende ideeën gedocumenteerd voor de architec- tuur van zo’n chip bouwsteen. Deze dienen nader te worden uitgewerkt en in Si te worden gerealiseerd.
Functie-eisen Wij vragen kandidaten met een ingenieurs of doctoraal examen in

elektrotechniek, informatica of wiskunde. In overleg met de onder- zoeker en in samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven zal een opleidings- en begeleidings- plan worden opgesteld. :
Arbeidsvoorwaarden Indiensttreding geschiedt bij de Stichting FOM op een arbeidsover- eenkomst als onderzoeker in oplei- ding voor een termijn van maximaal 4 jaar. Het onderzoek kan leiden tot een promotie.
Het salaris is bij aanvang f 1.758,- en zal in vier jaar oplopen tot
f 3.133,- bruto per maand. De ar- beidsvoorwaarden zijn nagenoeg gelijk aan die van de rijksoverheid, waaronder opname in het Alge- meen burgerlijk pensioenfonds.
Informatie
Nadere inlichtingen kunnen wor- den verkregen bij
prof.dr.ing. J.A.G. Jess, Techni- sche Universiteit Eindhoven,
P.O. Box 513, 5600 MB Eindhoven, telefoon 040-473353.
Sollicitatie
Uw schriftelijke sollicitaties kunt u binnen 2 weken richten aan prof.dr.ing. J.A.G. Jess, Techni- sche Universiteit Eindhoven,
P.O. Box 513, 5600 MB Eindhoven.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
Organisatie: Collectie Overijssel locatie Zwolle
 
 
 
Pagina: 4