Doorgaan naar de inhoud
Uw zoekacties: Transcripties

Transcripties ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

beacon
52.249 transcripties
sorteren op:
 
 
Pagina: 7
 
 
Erfgoedstuk
Scan bij een inventarisnummer
1001 UT Nieuws, 24 (12-03-1987)
Jaargang:
24
Aflevering:
10
Jaar:
12-03-1987
Beschrijving:
Editie 10
Bekijk archieftoegang:
universiteitsblad twente
Bedrijfskunde start met civiele techniek
(door Sander van Alten)
Na een wat moeizame aanloop lijkt de variant civiele techniek aan de UT gestalte te krijgen. In het voet- spoor van de faculteit Bestuurskun- de start Bedrijfskunde in het derde trimester van dit jaar met een stroom civiele techniek. Dit wordt dan de vierde technische stroom binnen de studie bedrijfskunde.
Ir.P. Melis van Bedrijfskunde ver- telt dat zijn faculteit in het begin niet zo warm liep voor civiele techniek. ’ Het was geen eigen opzetje van onze faculteit, maar de wil van de UT. Voor ons moet wel heel duidelijk zijn dat deze zaak door de UT en de technische faculteiten gedragen wordt. Het moet niet zo zijn dat het risico gedragen wordt door de facul- teiten bestuurskunde en bedrijfs- kunde. Wij kùnnen ons in deze zaak geen verliezen permitteren.’
Belangstelling
Het probleem bij de start van civiel- technische bedrijfskunde zit volgens Melis in de financiën. Anders dan bij Bestuurskunde profiteert de facul- teit Bedrijfskunde, met haar nume- rus fixus, niet van de mogelijkheid van een extra studentenstroom en de daarmee samenhangende middelen. Toch is Melis niet ontevreden met de nieuwe technische stroom civiele techniek. ’De keuzemogelijkheden voor studenten zijn groter geworden en ik heb geconstateerd dat er vanuit de studenten belangstelling voor deze richting bestaat.
Bij de faculteit bestuurskunde draait
de civieltechnische variant voor het tweede jaar. JIr. L.M.G. Smink, coördinator van deze variant: ’De instroom van studenten valt niet te- gen. Er volgen nu twaalf mensen onderwijs in het tweede jaar en dit jaar zijn we gestart met ongeveer dertig studenten. Dat is niet gek wanneer je bedenkt dat het streefge- tal na vier jaar vijftig studenten is.’ Het idee om civiele techniek te gaan doceren aan de UT komt voort uit eerdere plannen van het CvB naar de stichting van een civieltechnische faculteit. Door een uitspraak van de minister van O en W tegen dit voor- stel in 1980 veranderden de plannen. Het feit dat de zelfstandige studie- richting in Delft moest inkrimpen speelde daarin mee. Volgens prof- .dr.ir.P.J. Zandbergen, voorzitter van het curatorium dat toezicht houdt op de ontwikkeling van de studierichting aan de UT, is er veel behoefte aan mensen die zich be- leidsmatig bezig houden met civiel- technische problematiek. Vandaar dat gekozen is voor het onderbren- gen van dit wetenschapsgebied bij de studierichtingen bestuurskunde en bedrijfskunde.
Toelevering
Het civieltechnische onderwijs dat nu op de UT gegeven wordt, wordt toegeleverd door de HTS in Henge- lo. Het is de bedoeling dat de techni- sche faculteiten aan de UT onderwijs gaan toeleveren in de doctoraalfase van de opleiding. Prof. dr J.J.A. Thomassen, decaan van de faculteit bestuurskunde beschouwt samen-

Thomassen
werking met de technische facultei- ten als zeer positief. ’Door het uit- blijven van een brede uitbouw van de maatschappijwetenschappen poot aan de UT is bestuurskunde ei- genlijk een beetje een eilandje ge- worden. Daar kun je op blijven zit- ten, of je kunt proberen dwarsver- banden aan te leggen. Civiele tech- niek vormt zo’n dwarsverband, aldus de dekaan.
Voor de opleiding wordt op dit mo- ment een hoogleraar aangezocht, waarvan de benoeming in het voor- jaar wordt verwacht. De bedoeling is dat er een interfacultaire vakgroep wordt gevormd met een wetenschap- pelijke staf van ongeveer vier men- sen. Of het zover komt hangt af van de mate waarin de variant civiele techniek aanslaat. Civiele techniek is een experiment waarvan in 1990 een evaluatie zal plaatsvinden. Daarvan hangt af of de studierich- ting wordt voortgezet of niet. Vol- gens Thomassen zal het niet gaan om een ’mechanische’ evaluatie. ’Er zal kwalitatief gekeken worden, maar het is niet zo dat we de opleiding ten koste van alles zullen doorzetten. Civiele techniek moet in principe in 1990 kostendekkend zijn met een duidelijk zicht op een gezonde voortzetting van het geheel.’

12 maart 1987
Vredesdag
(vervolg van pag.1)
blijkt te zijn om overeenkomsten te ontwerpen die voldoende rekening houden met nieuwe technologische ontwikkelingen), waren anderzijds de wapenbeheersingsaccoorden uit de jaren zeventig niet mogelijk ge- weest zonder de ontwikkelde waar- nemings- en verificatie-technologie. Dit soort defensieve technologieën (maar dan voor niet-nucleaire wa- pens) noemde Van Houwelingen een zeer interessant terrein voor vre- desonderzoek. ’De technologische ontwikkeling op conventioneel ge- bied kan ertoe bijdragen de defen- sieve intentie van het bondgenoot- schap beter voor het voetlicht te brengen. Europese landen zouden zich meer kunnen gaan toeleggen op bepaalde soorten technologieën zo- als waarneming, elektronische oor- logvoering en zelfbescherming.’
In de aansluitende discussie prees CvB-lid drs. J.C. Koning zich geluk- kig dat er aan de UT niet alleen be- langrijke technologische bijdragen aan het vredesonderzoek, maar ook maatschappij-wetenschappelijke onderzoeksbijdragen geleverd kun- nen worden, waarvan in het voor- programma een aantal resultaten werden gepresenteerd. In reactie hierop waarschuwde Van Houwelin- gen echter dat ’maatschappelijke re- levantie’ een vluchtweg kan zijn om zich niet concreter met de materie bezig te houden en riep de UT op om ’iets concreets’ te doen en toch voor- al gebruik te maken van technologi- sche kennis.
In de discussieronde stelde Van Houwelingen dat de defensie in hoge mate bepaald wordt door de techno- logische voortgang en dat het de taak van de overheid is om die technolo-
pagina 13
gie beheersbaar te houden. ’Ik vind het heel legitiem dat er tussen poli- tiek en wetenschap gesproken wordt over de richting van het technolo- gisch onderzoek. Ik denk dat de wetenschap zich daarbij niet al te on- afhankelijk moet willen opstellen: sterker nog, ik denk dat ’weten- schappelijke onafhankelijkheid’ een verhullende term is om onder de noemer van onafhankelijkheid ge- ' woon je gang te kunnen gaan. De technologie speelt een enorme rol in de defensiepolitiek en om de voort- gang in de defensietechnologie en de dreiging die daarvan uitgaat be- heersbaar te houden, heeft de poli- tiek de technologie nodig.’

B. Roorda overleden
Op zaterdag 7 maart is volko- men onverwacht de student Broer Roorda overleden op de jeugdige leeftijd van 23 jaar. Broer Roorda was student Technische Natuurkunde. Hij begon zijn studie aan deze uni- versiteit in 1982 na zijn vwo- examen behaald te hebben aan het lchthus-college in Drachten.
In het kader van zijn afstudeer- opdracht werkte hij bij de vak- groep Biofysische Techniek aan de ontwikkeling van een nieuw apparaat voor analyse van cellen. Deze zomer zou hij zijn ingenieursdiploma heb- ben behaald. Zijn heengaan kwam als een schok voor alle medewerkers en studenten van Biofysische Techniek en laat een grote leegte achter.
Medewerkers en studenten van Biofysische Techniek
[N
Kopij - getypt en bondig aanleveren vrijdags vóór 9.00 uur, maar liever al begin van de week, bij de redactie-as- sistente, kamer 203, BB-gebouw. Be- langrijke correcties kunnen aan haar worden doorgebeld maandags tot 11.00 uur, tel. (89) 20 29.
Het buro Bemanningszaken van P en O heeft 0.a. een taak in het loopbaanbeleid van de UT. Eén van de hulpmiddelen van dit beleid is de interne sollicitatieprocedure waarbij bepaald is dat vacatures worden bekendgemaakt in onderstaande rubriek waarin wordt vermeld: afdeling, funktie- naam, eisen en nivo. Voor uitgebreide in- formatie kunt u zich wenden tot het buro Bemanningszaken. Op verzoek wordt u een uitgebreide advertentietekst toege- stuurd. U kunt solliciteren door binnen 10 dagen na het verschijnen van de vacatu- re(s) een intern sollicitatieformulier aan te vragen bij P en O of in de vacature genoem- de afdelingsdienst en deze terug te zenden aan betrokken afdelingsdienst (tenzij in de advertentie anders is aangegeven). Daar- naast zijn de personeelsadviseurs P en O altijd bereid tot een persoonlijk gesprek over de geboden vacatures. Het buro be- schikt tevens over informatie betreffende „vacatures bij de gehele rijksoverheid” (tel. 22 23/22 34). In het kader van het streven van de Universiteit Twente naar een even- wichtige man/vrouw-verhouding in de per- soneelsopbouw, worden vrouwen die voor deze funktie in aanmerking denken te ko- men, uitdrukkelijk uitgenodigd te sollicite- ren.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
Organisatie: Collectie Overijssel locatie Zwolle
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Scan bij een inventarisnummer
1001 UT Nieuws, 24 (12-03-1987)
Jaargang:
24
Aflevering:
10
Jaar:
12-03-1987
Beschrijving:
Editie 10
Bekijk archieftoegang:
n
pagina 14
de notitie en stemmen derhalve in met de beleidsvoornemens. De definitieve rege- ling zal t.z.t. voor formeel overleg geagen- deerd worden.
5. Projektgroep bestuur en beheer.
De bonden verzoeken om informatie inzake de instelling en taakopdracht van de pro- jektgroep. Gekonstateerd wordt dat er geen officiële stukken aan instelling van de pro- jektgroep ten grondslag liggen. Het Over- legorgaan zal op de hoogte worden gehou- den indien daartoe aanleiding bestaat.
6. Rondvraag.
Door de delegaties wordt het probleem in- zake opname van vakanties bij de Bastille gesignaleerd i.v.m. de vaststelling van de zomervakantie in de regio Twente en de da- tum van de introduktie bij de UT. Toege- zegd wordt, dat in overleg met de direkteur Campusvoorzieningen getracht wordt een zo soepel mogelijke regeling te realiseren. N.a.v. vragen inzake de verhouding UT en Campus in verband met het campusconve- nant met een gewijzigde financiering wordt gesteld, dat de personeelsleden van de Campus in dienst zijn van de UT en derhal- ve het College van Bestuur hiervoor de eindverantwoordelijkheid heeft.
De volgende OPUT-vergadering is vastge- steld op 16 april om 14.00 uur.
Lunchbijeenkomst voor alle vrouwen op de UT.
Woensdag 18 maart van 12.30 tot 13.30 uur spreekt Saskia Everts over haar onderzoek „Marktvrouwen in Bourkina-Fasso”. Lunchbijeenkomst in BB 214.
Presentatie Werkgroep Ontwikkelings- Technieken
De Werkgroep OntwikkelingsTechnieken (WOT) is een UT-vereniging die al meer dan 15 jaar bestaat. Voornaamste aktiviteit is het geven van technische adviezen aan mensen in de 3e Wereld over bijv. waterop- voer en -verwarming. Daarnaast houdt een groep zich bezig met voorlichting 0.a. mid- dels lessen op scholen in Twente. Het advi- seren gebeurt meest schriftelijk. Jaarlijks wordt ons vanuit de 3e Wereld zo’n 70 keer om advies gevraagd. De geadviseerde op- lossingen moeten aangepast zijn aan de si- tuatie waarin ze toegepast worden. Dat be- tekent dat rekening moet worden gehou- den met ter plaatse aanwezige materialen, gereedschappen en vakkennis. In principe moet de plaatselijke bevolking het advies zelf kunnen uitvoeren. Om het advieswerk te ondersteunen ontwikkelt de WOT dan ook diverse typen windmolens, zonnecol- lectoren en pompen. Sinds kort zijn we ook bezig met eenvoudige rolstoelen. Voor de voorlichting gebruiken we lessen, video, |e- zingen, modellen enz. Het werk wordt ver- richt door de leden (+ 80); technisch of niet. Wie ook op deze manier wat voor de 3e We- reld wil doen wordt uitgenodigd om naar de informatieavond of werkdag te komen op do. 19 maart 20.00 uur of za. 21 maart 10.00 uur WOT-terrein a/d Achterhorst (achter WB).


THT-kring


Foto's Sinterklaasfeest Deze foto's van het feest op 26 nov. vorig jaar liggen ter inzage bij de receptie Vrijhof.
Nabestelling tegen geringe vergoeding mo- gelijk.

Oratie Niemegeers
De rector magnificus maakt bekend, dat de heer Ir. I. G. M. M. Niemegeers Ph. D be- noemd door H.M. de Koningin tot gewoon hoogleraar in de faculteit der Informatica, om werkzaam te zijn op het gebied van de technische toepassingen in de informatica het voornemen heeft ter gelegenheid van zijn ambtsaanvaarding in het BB-gebouw een rede uit te spreken op donderdag 26 maart om 16.00 uur precies. Belangstellen- den worden uitgenodigd hierbij tegen- woordig te zijn. Na afloop van de plechtig- heid gelegenheid tot gelukwensen.
E
o IS
e |faculteiten


Vacature wetenschapswinkel Zie onder W&M.
Leerlingbeoordeling (199203)
Studenten, die in het kader van de leraren- opleiding willen deelnemen aan het vak „Leerlingbeoordeling” (voorheen Beoorde- len in het onderwijs) worden verzocht zich
12 maart 1987
voor 19 maart in te tekenen bij het Bureau Onderwijszaken TO (TO/INF H-119).
De inleidende hoorcolleges worden aange- boden op 20/3, 27/3 en 3/4 van 13.45-15.25 uur in D-232.
Inleiding W. Meijer (PvdA)
In de reeks „actualiteitencolleges” van de faculteit BK zal de vice-fractievoorzitter van de PvdA, de heer W. Meijer, op vrijdag 13 maart in zaal BB-2 van 12.40-13.40 uur spre- ken over het Kamerdebat over de bezuini- gingen van deze week en over de komende Statenverkiezingen. Na een korte inleiding is er ruime gelegenheid voor discussie en voor het stellen van vragen. Ook studenten en medewerkers van andere faculteiten zijn welkom.
Inlevering verslag Bijzondere Onderwer- pen Computernetwerken (214002) Studenten die dit vak hebben gevolgd moe- ten het verslag (+ floppy) vóór 1 april inle- veren. Beoordeling van dit vak zal in april plaatsvinden. Nadat de verslagen beoor- deeld zijn, zal er een map met de „voldoen- de beoordeelde” verslagen ter fotokopië- ring (op eigen kosten) bij de secretaresse aanwezig zijn.


J s JL "E <


Praktikum Numerieke Wiskunde en Pro- grammeermethoden (154020)
Voor: TW en WB
Zie onder TW.
Vakgroepvoorlichting 3e trim.
(Voor WB 1e jaars herhalers, 2e-/3e jaars en HTS-studenten)
Op het tweedejaars rooster zijn in het 3e trim. enkele woensdagmiddagen gereser- veerd voor de vakgroepvoorlichting.
In afwijking van het rooster zal de voorlich- ting van de vakgroep Grondslagen plaats- vinden op 8 april.
De overige vakgroepen zullen zich op de ge- reserveerde woensdagen als volgt presen- teren: 18 maart biomedische werktuig- bouwkunde, 25 maart vakgroep Produktie (onder voorbehoud), 1 april vakgroep Ont- werpen, 15 april vakgroep Energie en pro- cessen en 29 april vakgroep Warmte- en Stromingsleer.
De zaal wordt door de vakgroepen vastge- steld evenals het programma. Let hiervoor op de publicatieborden!
College Bijzondere Onderwerpen uit de Stromingsleer (147009)
Voor WB/TN/TW
Dit college (zie kop) „Stroming en Warmte- overdracht van rubberachtige vloeistof- fen”, wordt gegeven door Prof. Dr. Ir. L. van Wijngaarden en begint op 10 maart van 14.45-15.30 uur in WB-gebouw, hal IV 204.
College Stabiliteit (115739)
Voor WB-D
Studenten die in het derde trim. dit college willen volgen, worden verzocht dinsdag 10 maart om 10.20 uur zich te melden bij dr‚ir. H. J. Grootenboer, kamer W.224, voor het maken van een afspraak over tijd en plaats van het college.
Technische thermodynamica (114501) voor WB-P
De verroostering voor dit 1.3-vak is gewij- zigd. Op het eerste hoorcollege (maandag, 9.3.87, 3/4e uur) zal per werkcollegegroep een bijgesteld overzicht van de hoor- en werkcollege-indeling worden uitgereikt. Voor ex-HTS-studenten worden separate colleges gehouden van week 11 t.m. 15: donderdag 5/6e uur in T.1101 en vrijdag 5/6e uur in T.1101.
Werkcolleges Dynamica inleiding trillin- gen, groepen 4,5 en 6.
Voor WB-P
De werkcolleges voor dit 1.3-vak (115701) voor de groepen 4, 5 en 6 worden van woensdag 1/2e uur verplaatst naar woens- dag 3/4e uur.
De zaalindeling is als volgt: Groep 4 T.1003: groep 5 Hal IV 204; Groep 6 Hal IV 206. Opmerking: Het hoorcollege voor het 1.3- vak Technische Thermodynamica (114501) op woensdag, 3e en 4e uur, vervalt.
Enkele D-colleges leerstoel Technische me- chanica
Voor WB-P
De colleges „Platen en schalen” (115735 en 115741) en „Plasticiteit en kruip” (115737) worden m.i.v. het cursusjaar 1987-1988 ge- wijzigd.
Het college „T.M.-b.0.” (115724) is voor het laatst gegeven in het cursusjaar 1984/85. Het college „Breukmechanica” (115723) is in dit cursusjaar (1986/87) voor het laatst gegeven.
In de oude versies van de vakken „Platen en schalen” en „Plasticiteit en kruip” en in de vakken „T.M.-b.0.” en „Breukmechanica” kan nog tentamen worden afgelegd t.m. 29 mei. Opgave hiervoor bij Ir. J. Maarse, ka- mer WB-W211, tel. 2460 (2483). Na deze da- tum kan slechts tentamen worden afgelegd in de nieuwe versies van de vakken „Platen en schalen” en „Plasticiteit en kruip”.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
Organisatie: Collectie Overijssel locatie Zwolle
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Scan bij een inventarisnummer
1001 UT Nieuws, 24 (12-03-1987)
Jaargang:
24
Aflevering:
10
Jaar:
12-03-1987
Beschrijving:
Editie 10
Bekijk archieftoegang:
stelling voor vakken in het specialisatiege- deelte van de afstudeervariant P.G.W.
Door de docenten is afgesproken om niet alleen nog meer onderlinge afstemming tussen de verschillende vakken in de beide stromen (Organisatie onder druk/Ruimtelijk beleid) na te streven, maar ook om voor twee vakken waarvan de toetsing plaats vindt via een scriptie, voortaan de mogelijk- heid te bieden tot afronding in één werk- stuk. Over onderwerp en opzet daarvan dient vooraf met de docenten overleg te worden gepleegd.
Keuzevak Informatica voor BSK I!
(Voor D2/D3 BSK)
De colleges van dit keuzevak beginnen in week 13 op vrijdag 1e en 2e uur, zaal CT- 1733. De syllabus is 1 week van tevoren ver- krijgbaar bij het onderwijsbureau INF.
Aanvulling examenreglement BSK
(Voor D3-BSK)
art. 11 lid 6 van de „Nadere regeling van de BSK-examens” zegt: „De student mag pas aan zijn afstudeeropdracht beginnen als de stage is afgerond. Bovendien dient min- stens 36 BE van de afstudeervariant te zijn afgerond, waaronder het gehele kernge- deelte”.
De faculteitsraad heeft in zijn vergadering van 19 nov. 1986 een aanvulling op boven- staande tekst goedgekeurd. De nieuwe tekst luidt: „De student mag pas aan zijn afstudeeropdracht beginnen als de stage is afgerond. Bovendien dient, naast het vol- ledige D1-programma minstens 36 BE van de afstudeervariant te zijn afgerond, waar- onder het gehele kerngedeelte”.
Deze aanvulling treedt in werking op 1 sept. 1987.JL SL

Abacus - koffieconcert 15 maart Zie onder studieverenigingen.
College Bijzondere Onderwerpen uit de Stromingsleer (147009)
Voor WB/TN/TW.
Zie onder WB.

universiteitsblad twente
Weekblad voor personeel en studenten van de Universiteit Twente, jaargang 25. Verschijnt op donderdag.
Oplaag: 10.000 ex.
Redactie: Bert Groenman (hoodredakteur), Menno van Duuren, Guusje van Vollenho- ven, Ria Boelens. Medewerkers: Bert Bak- ker (Den Haag), Niels Flach, Harold de Boer, Paul Ket, Frederike Gossink, Evert-Jan Mul- der, Frank van Zeldert en Sander van Alten. Redaktie-assistente: Marian van Valderen. Foto's: Daan Willems
Redaktie-adres: BB-203. Postadres: Post- bus 217, 7500 AE Enschede.
Telefoon: 053-89 20 30/89 20 29 en 89 20 28. Kopij voor info-mededelingenru- briek: 89 20 29.
Redaktieraad Universiteitsblad T e
universiteitsblad twente
Praktikum Numerieke Wiskunde en Pro- grammeermethoden (154020)
Voor: TW en WB
TW- en WB-studenten die dit praktikum wil- len doen in het derde trim. dienen zich hier- voor persoonlijk op te geven bij het Bureau Onderwijszaken TW, kamer TW-B212. De intekenperiode is van woensdag 11 maart te.m. maandag 23 maart. De groepsinde- ling zal vanaf vrijdag 27 maart via het publi- katiebord Bureau Onderwijszaken TW be- kend gemaakt worden. Er zijn 3 praktikum- bijeenkomsten in de weken 14 tot en met 21. Aanwezigheid is verplicht. Bij het inteke- nen kan men zijn voorkeur voor een bepaal- de praktikummiddag kenbaar maken. U dient in het bezit te zijn van een praktikum- handleiding. Ter afsluiting van het prakti- kum vindt op vrijdag 22 mei een schriftelijke toets plaats. Nadere inlichtingen bij mej. B. Oude Engberink, TW-B315, tst. 33 80.
Hoorcollege Inl diff. operatoren en Globale analyse
Voor: Doctoraal-TW
In overleg met de betrokken docenten zul- len de hoorcolleges van deze vakken niet worden verplaatst. Het is in principe dus niet mogelijk om beide vakken in het derde trim. af te ronden. Voor verdere vragen kunt u terecht bij de resp. docenten.
College modelbouw
Voor: TW-doctoraal
Lv.m. een dubbele verroostering van de college's Modelbouw (158040) en Combi- natorische Optimalisering (158030), zal het college Modelbouw in het derde trim. 2 maal worden aangeboden: op dinsdag 5 + 6endinsdag 7 + 8 in zaal TW-C 238.
Faculteitscolloquium Op woensdag 18 maart spreekt dr. N. M. van Dijk (UT, TW) om 15.45 uur in TW-C238
(kleine collegezaal) over: Simpele en ro- r u buuste afschattingen voor prestatiematen " van stochastische bedieningsnetwerken zonder produkt-structuur. JL JL

studenten- pastoraat
Secretariaat
Riet Glas, Vrijhof 033, tel. 89 23 69, niet aan- wezig op ma.morgen en vr.middag. Pastores: vacature RK pastor.
Jan de Jongh, namens prot. kerken, Vrij- hof 038, tel. 90 23 76, aanwezig op ma. en wo. 16.00-18.00 uur. Huisadres: Magnolia- straat 22, 7552 AX Hengelo, tel. 074- 43 02 30.
Taco Noorman namens prot. kerken. Vrij- hof 040, tel. 89 23 77, aanwezig op di. en do. 15.00-17.00 u. Huisadres: Vondelstraat 51, 7551 BB Hengelo, tel. 074-43 29 60. Zondagsdienst: Op zondag 15 maart is de elfde dienst in de cyclus „Ontmoetin- gen...” Thema: Ontmoeting met Petrus. Voorganger is Jan de Jongh. Er is een cre- che in de pastoraatshoek.
Ter herinnering:
Zo. 15/3 16.00 u. dienst rond apartheid in de Jacobuskerk in Enschede met een zwarte predikant en een blanke priester.
Ma. 16/3 19.00 u. uurtje catechese - Jan de Jongh (040); 20.00 u. eerstejaars ontmoe- tingsavond (zaal 1). :
Di. 17/3 17.40 u. vesper (kapel 2e verd. Vrij- hof); 19.30 u. theologie-kring - Taco Noor- man (zaal 1); 20.00 u. zen-meditatie Dawied van Sonsbeeck. __
Wo. 18/3 16.30 u. db + vrijgestelden (zaal 1); 19.30 u. spe-raadsvergadering (zaal 1). Do. 19/3 19.30 u. eerstejaars ontmoetings- avond (zaal 1); 21.00 u. caprakring - Jan de Jongh (zaal 1).
Vr. 20/3-20.00 u. repetitie koor olv. Peter La- port (studio).
1T 1T JL SL


Mededeling Kiesraad
Het kiezersregister voor de verkiezing van studentleden van de Faculteitsraad ligt ter inzage op het faculteitsbureau in het INF/- TO-gebouw van 9 t.e.m. 13 maart. leder lid van de faculteit kan gedurende bovenge- noemde periode schriftelijk aan de kiesraad om verbetering van het kiezersregister vra- gen. Gedurende de periode van 17 t.e.m. 25 maart kunnen kandidaten worden gesteld ter verkiezing als lid van de Faculteitsraad. Formulieren voor de kandidaatstelling zijn in voornoemde periode verkrijgbaar bij het faculteitsbureau en BOZ-INF. Inlichtingen bij de leden van de Kiesraad: Ronald Beeke- laar (studentlid) 074-43 52 80, Rolf Eng- mann 36 91 of Hans Scholten 37 33.
Inlevering verslag Bijzondere Onderwer- pen Computernetwerken (214002) Zie onder alle faculteiten.

drs. E. R. Seydel (vz), drs. J. C. M. Kerver, mr. G. Jansen, drs. F. L. Lagendijk, M. Smits en Dick Dekker.
Advertenties: Van der Meulen promotions, Fivel 27, pb 413, 9200 AK Drachten, tel. 05120-2 09 36. Tarieven op aanvraag. Universiteitsblad Twente werkt inter-uni- versitair samen in de Universitaire Pers (UP) met de bladen Ad Valvas (Vrije Univer- siteit), Utrechts Universiteitsblad, Delta (Delft), Cursor (Eindhoven), Univers (Til- burg), Wagenings Universiteitsblad, KU nieuws (Nijmegen), UK (Groningen) en Ob- servant (Maastricht).
Adreswijzigingen: de spelregels staan op het adresbandje, te adresseren aan: Cen- trale Postkamer UT , Postbus 217, 7500 AE Enschede (dus niet naar de redactie sturen).
De dienst P&A regelt de postale verzending van het blad.
Kopij: bestemd voor de info-mededelin- genrubriek dient getypt vrijdag voor 9.00 uur in het bezit te zijn van de redaktieassis- tente (de kopijbussen in het BB-gebouw worden rond die tijd geledigd). De sluitings- termijn voor de rubriek ingezonden is maandag 12.00 uur, die voor de andere re- daktionele rubrieken: dinsdag 16.00 uur . Tips/suggesties leidend-tot nieuws of ach- tergrondartikelen kunnen te allen tijde wor- den doorgegeven.
Abonnementen: per jaar f 35 over te maken op postrekeningnummer 10 20 732 onder vermelding „abonnement Universiteits- blad Twente”, waarna toezending volgt. Personeel, studenten en gepensioneerden ontvangen het blad gratis.
Technische vervaardiging: Uitgeversmaat- schappij Van der Loeff b.v. Enschede. Bezorging campus: wordt verzorgd door de motorsportgroep TH Twente, coördinator André Rosendaal, Veldkampstraat 24, 7513 ZB Enschede. Tel. 30 62 58.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
Organisatie: Collectie Overijssel locatie Zwolle
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Scan bij een inventarisnummer
1001 UT Nieuws, 24 (12-03-1987)
Jaargang:
24
Aflevering:
10
Jaar:
12-03-1987
Beschrijving:
Editie 10
Bekijk archieftoegang:A G,EN,D,4
Nathalie van den Eerenbeemt
Broodje Cultuur
Maandag 16 maart vertelt beeldend literair kunstenares Nathalie van den Eerenbeemt over de vrouw in de kunst. Zij gaat uit van eigen teksten, fragmenten uit de briefwis- seling met Han Sanders, en poëzie. Nathalie is sinds 1985 docente aan de aca- demie van Beeldende Kunst te Utrecht. Zij maakt schilderijen, grafiek en tekeningen. Daarnaast begeeft ze zich op literair terrein met haar proza, poëzie en een combinatie van beide. Vanuit Stichting Oog om Oog schreef zij samen met Han Sanders „Brie- venboek” in opdracht van het Centraal Mu- seum te Utrecht.
Audiozaal Vrijhof, aanvang 12.35 uur. En- tree: f3,-.; campuskaart A-zegel f 1,-
Studium Generale
Dinsdagavondcyclus „Het Romeinse Rijk” Op 17 maart wordt de derde lezing in deze cyclus gehouden door prof.dr. A.D. Lee- man, emeritus-hoogleraar aan de Universi- teit van Amsterdam in de Latijnse taal- en letterkunde. Titel: „De Latijnse letteren als spiegel van het Romeinse imperium. De na- druk valt op de fasen in het creatieproces van de Latijnse literatuur en de aspecten van haar historische situatie.
Vrijhof, aanvang 19.30 uur.
Symposion „Het grote geld”
Opgave nog mogelijk bij Studium Genera- Ie, tel. 's middags 053-893321 of 893320. Zie voor meer informatie het Universiteitsblad van vorige week en het programmaboekje Studium Generale.
Donderdagmiddaglezingen „Autobiogra- fisch: Mies Bouhuys”
Op 19 maart zal Mies Bouhuys voor de tweede keer verhalen van leven en werk. Zij werd bekend als schrijfster van kinder- en jeugdboeken, als dichteres, maar ook als fel bestrijdster van racisme en discriminatie. De Boerderij, van 16.30 tot 17.45 uur.
Theater
Maandag 16 maart brengt Mimegroep Oceaan „Anthology I!”. Evenals in Antholo- gyIdient in dit stuk de bijenwereld als inspi- ratiebron. Twee lange figuren schrijden door het wachtende publiek. Met dwingen- de, te lange hand wordt men naar de zaal geleid. Zachte gezellige muziek weerklinkt. Beklemming begint en Anthology I! neemt een aanvang.
Mimegroep Oceaan is opgericht in 1983 en heeft zich ontwikkeld tot een hecht Rotter- dams gezelschap met een vaste bezetting. Haar produkties worden gevormd door een combinatie van mime, pantomime en dans. Agora Vrijhof, aanvang 20.15 uur. Entree: f 5,-.; campuskaart A-zegel f 1,-.
Concert
Vrijdag 20 maart geeft het Forum Filharmo- nisch Orkest zijn laatste concert in de serie „Beethoven goes to College”. In dit concert worden de volgende werken uitgevoerd: Mozart - Ouverture Le Nozze di Figaro, Bar- tok - Vioolconcert nr. 2 en Beethoven - Sym- fonie nr. 6. Het orkest staat onder leiding van dirigent Alun Francis. Solist is de violist Maurits van den Berg.
Agora Vrijhof, aanvang 20.00 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de receptie van de Vrij- hof.
Openluchttheater
De „Vrienden van het Openluchttheater” zijn van plan voor de zomervakantie op vijf zondagmiddagen, alsmede met eenzelfde frequentie na de vakantie voorstellingen te organiseren. In dit programma is nog flink wat ruimte voor regionale groepen, die graag eens hun kunnen in de open lucht willen demonstreren. De sfeervolle ligging van het theater nodigt uit tot serieuze thea- tervoorstellingen, maar deze ruimte is ook uitstekend geschikt voor een gezellige mu- ziekmiddag. Bij slecht weer wordt uitgewe- ken naar de Vrijhof.
Aanbiedingen te sturen naar: VOTH, p.a. Peter van Roosmalen, Vrijhof Universiteit Twente, Postbus 217, 7500 AE Enschede. Of even bellen naar de secretaris: Eisso Atze- ma, tel. 053 - 89 50 45.
Vestingbar
Vanavond, donderdag 12 maart: disco met als extraatje een koekhapwedstrijd, waar- voor je je deze avond in de VB kunt opge- ven.
Let op: het filmprogramma van de komen- de weken is gewijzigd.
Dinsdag 17 maart: Poltergeist 2. Donderdag 19 maart: country- en wester- nfeest.
Zaterdag 21 maart: optredens van de cam- pusbands. De namen van de bands kun je binnenkort vinden op de posters en in het Universiteitsblad.
Film
Op donderdag 12 maart heeft de Cineclub- Filmkring „Frida” van P. Leduc op het pro- gramma staan. Deze film bestaat uit een turbulent ritme van beelden en herinnerin- gen, die de interne en externe gevechten schilderen van de wereldberoemde Mexi-

ROBIN RENUCCTI JEAN-PIERRE BACRI OE e NNN e e N

universiteitsblad twente
caanse schilderes Frida Kahlo. Het was in de tijd die samenviel met de bloeiperiode van het Mexicaanse muralisme. Vanuit haar rolstoel (polio en een amputatie heb- ben haar mobiliteit verstoord) ontmoet de kunstenares Frida niet alleen Rivera en Si- queiros met hun kleurrijke en hartstochtelij- ke versieringen, maar ook een van de hoofdrolspelers van de twintigste eeuw: de verbannen Trotsky.
Op 19 maart wordt „De Wisselwachter” van Jos Stelling vertoond. De film is gebaseerd op een poëtisch verhaal van Jean-Paul Fransens. In een wisselwachtershuisje woont een jongeman die nooit heeft leren spreken. Hij heeft een baanvak onder zijn beheer. Een Franse dame stapt per ongeluk bij de verkeerde halte uit en is gedwongen de tijd door te brengen met de wisselwach- ter.
Vrijhot, aanvang 20.30 uur.
Filmagenda
Films in Enschede van 12 t/m 18 maart
Alhambra: Children of a lesser God, 14.30, 18.45, 21.30 uur, zo: 16.00, 18.45, 21.30 uur. Mona Lisa, 19.15, 21.45 uur. Clockwise, 19.15, 21.45 uur, ma+di: geen voorstelling. Flodder, 14.30, 18.45, 21.30 uur, zo: 16.00, 18.45, 21.30 uur. Back to School, 14.30, 19.15, 21.45, zo: 16.00, 19.15, 21.45 uur, wo: 19.15, 21.45 uur. Fantasia, 14.30 uur, zo: 16.00 uur. Dutch Treat, za-wo: 14.30 uur, zo: 16.00 uur. Tess, ma+di: 20.30 uur. It’s my body, do-vr-ma-di-wo: 15.00 uur.
Lumière: No Mercy, 18,45, 21.15 uur, za-zo- wo: 14.00, 18,45, 21.15 uur. Crocodile Dun- dee, 19.00, 21.30 uur, za-zo-wo: 14.15, 19.00, 21.30 uur. Blonde Dolly, 19.15, 21.45 uur. De Speurneuzen, za-zo-wo: 14.30 uur. La Traviata, zo: 10.30 uur.
Filmhuis Enschede: do-zo-ma-di-wo, 20.30 uur: Casque d'Or van Jacques Becker. Vr- za, 19.30 uur en zo, 13.00 uur: Molière van Ariane Mnouchkine.
Filmtheater Hengelo (Concertgebouw): vr- za, 20.15 uur: Escalier C van Jean-Charles Tacchella.


Steriel
De vooruitgang staat niet stil. In Sei- bersdorf in Oostenrijk wordt gewerkt aan het maken van kunstvoedsel voor de tse-tse-vlieg. Na het oprukken van kunstmatig voedsel voor mensen lijkt nu een belangrijke stap gezet in het dierenrijk. In de laboratoria van het Internationale Bureau voor Atoome- nergie werkt men aan een synthetisch dieet voor bloedzuigende insecten. Het werk ligt in het verlengde van de kweekprogramma’s van steriele vlie- gen. De vliegen worden gesteriliseerd door bestralen. Tot nu toe werden deze insecten gevoed met dieren- bloed.
Het ontwikkelingsprogramma voor
kunstvoer richt zich op opnieuw sa- mengestelde onderdelen van dierlijk bloed. Men wil een soort kant-en- klaar menu verkrijgen dat goedkoop is, gemakkelijk in het gebruik en van een constante samenstelling. Op die manier kan men goedkoper steriele tse-tse-vliegen en andere insecten kweken.
De tse-tse-vlieg is de verbreider van de slaapziekte in Afrika. Door het loslaten van een enorm aantal steriele mannetjesvliegen hoopt men deze ziekte te bestrijden. Steriele manne- tjes paren met gewone vrouwtjesvlie- gen. Deze vrouwtjes krijgen geen levensvatbaar nageslacht. Het aantal vliegen wordt kleiner.
Door steeds maar weer nieuwe sterie-
le vliegen los te laten hoopt men op den duur de tse-tse vlieg, en daarmee de slaapziekte, uit te roeien. (Nieuwsbrief van het Internationale Bureau voor Atoomenergie)
Slot
Fietsdiefstal wordt gerekend tot de kleine kriminaliteit, maar groeit zo langzamerhand toch uit tot een schijnbaar niet-uit-te-roeien plaag. Op scholen, bij stations of in winkel- centra kijkt niemand meer vreemd op als zijn of haar fiets is gestolen.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
Organisatie: Collectie Overijssel locatie Zwolle
 
 
 
Pagina: 7