Doorgaan naar de inhoud
Uw zoekacties: Transcripties

Transcripties ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

beacon
52.249 transcripties
sorteren op:
 
 
Pagina: 8
 
 
Erfgoedstuk
Scan bij een inventarisnummer
1002 UT Nieuws, 24 (19-03-1987)
Jaargang:
24
Aflevering:
11
Jaar:
19-03-1987
Beschrijving:
Editie 11
Bekijk archieftoegang:


Eerste onderwijsplan in de maak
Universiteit wil af van ad-hoc-ingrepen
De overheid moet in het vervolg gedisciplineerder optreden, de stroom be- leidsnota’s inperken en ad hoc-ingrepen in het beleid van de instellingen van we- tenschappelijk onderwijs, zoals de taakverdelingso- peratie en de operatie Se- lectieve Krimp en Groei, zien te vermijden.
De universiteiten hebben hier vorige week in de Hoger Onderwijs-kamer bij minister Deetman op aangedron- gen omdat dergelijke plotselinge maatregelen achteraf steeds weer bijgesteld moesten worden. Deze werkwijze is niet doelmatig en brengt voor de medewerkers van de universiteiten grote onzekerheden met zich mee, aldus de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten bij het overleg met minister Deetman over de voorbe- reiding van het Hoger Onderwijs en Onderzoeksplan (HOOP).
Het is de bedoeling van de minister om het eerste HOOP in september in concept op tafel te krijgen. Het plan, dat eens in de twee jaar opge- steld zal worden, zou meer consis- tentie moeten brengen in het beleid van de overheid, en ook de kwaliteit van het gesprek tussen overheid en instellingen ten goede moeten ko- men. Alle plannen van de overheid met universiteiten, HBO- hogescho- len en liefst ook Open Universiteit zouden in dat plan moeten komen te staan, alsmede het beleid voor de tweede geldstroom en een meerja- renbegroting.
De VSNU ziet wel iets in het HOOP, want met ’een dergelijke gestructu- reerde dialoog kan op effectieve wij- ze vorm gegeven worden aan het afstandelijke bestuur, zoals wordt bepleit in de HOAK-nota’.
Begin maart reageerden de universi- teiten in een uitgebreide brief op Deetmans plannen met het HOOP. Daarin toonden ze hun vrees voor het oprukkende HBO - dat volgens

Verbouwing
Maandag 23 maart wordt begonnen met de verbouwingswerkzaamheden op de begane grond van het E&F- gebouw. Doel van de werkzaamhe- den is de bouw van een nieuwe faculteitsbibliotheek en kantine, een nieuwe hoofdingang en de afsluiting van het open trappenhuis in de hoog- bouw.
Door de verbouwing zullen zowel de hoofdingang als de zuidelijke onder- doorgang van het gebouw verdwij- nen. Gedurende de verbouwing, die duurt tot eind juli van dit jaar, zal gebruik gemaakt moeten worden van de bestaande achteringang en van de zuidelijke sluisdeur tussen de hoogbouw en de bunkeropbouw. De
kantine verhuist tijdelijk naar vloer 10.
de universiteiten liefst geen lump sum-bedragen moet krijgen om zelf ook onderzoek te verrichten. Regio- nale samenwerking tussen universi- teiten en hogescholen is best, maar met de taken van een universiteit hoeft niet geschoven te worden, vin- den ze.
De VSNU droeg tevens een aantal onderwerpen aan de minister voor, die in het HOOP behandeld zouden moeten worden. De overheid zou bijvoorbeeld in grote lijnen een oor- deel moeten geven over de ontwik- kelingsplannen van de universitei- ten, zodat deze weten waar Zij aan
toe zijn. Tevens zou de overheid in het HOOP een visie moeten geven op de toekomstige vraag naar weten- schappelijk onderwijs, mede in ver- band met ontwikkelingen op de ar- beidsmarkt.
In het HOOP kan volgens de VSNU ook aangegeven worden op welke gebieden de universiteiten hun on- derzoeksinspanningen moeten ver- groten en waar inkrimping voor de hand ligt. Daarbij hoort ook een toekomstvisie van de minister op de ontwikkeling van het technologiebe- leid en de rol die de universiteiten op dat terrein kunnen spelen.
Ontboezemingen op schrift, 9
8Vorige week brachten de veertig eerstejaars die in Friesland de de Twentse pro- pedeuse volgen een bezoek aan de UT. Het programma was vrij kort, - donder- dagavond aankomst, vrijdagavond vertrek -, maar het geheel viel in goede aar- de bij de noorderburen. ’ Zoiets mag wel vaker gebeuren', 'gezellig’, 'nu weet je zo’n beetje de weg’, waren veelgehoorde reacties.
De veertig studenten sliepen bij hun Twentse collega’s. Van nachtrust echter kwam bij de meesten niet veel terecht: pas tegen een uur of vier werd de slaapzak opgezocht. Eén student arriveerde pas om zeven uur 's morgens bij zijn logiesverlener, die toen al breeduit aan het ontbijt zat (de Twentenaar was zo verknocht aan de campus dat hij zijn logé niet begeleid had naar de Ensche- dese binnenstad). ’ Er zat niets anders op dan maar gewoon aan te schuiven, stelde de nachtbraker monter, 'zo had ik tenminste ook nog tijd om de krant te lezen’.
Volgens de Friezen is Enschede niet wezenlijk anders dan Leeu warden. Voor- deel is wel dat in Enschede de café’s wat dichter bij elkaar zitten. In Leeuwar- den moet je, doordat er grachten zijn, langere stukken lopen. Lijkt Enschede meer café's te tellen, de Friese hoofdstad heeft meer te bieden op disco-gebied, zo was de eerste indruk.
Hoogtepunt was voor iedereen het avondje stappen met Twentse U T-studen- ten, maar ook de rondleidingen langs en in verschillende UT-gebouwen wer- den zeer gewaardeerd: ’We hebben de studiegids en het Universiteitsblad na- tuurlijk wel, maar je kunt je nu tenminste iets voorstellen bij wat je leest’.
foto:
De veertig Friese propedeuse-studenten voor de ingang van het Sportcen- trum.

Voortzetting Teleport- project zinvol geacht
Uit een haalbaarheidsonderzoek dat -
de Stichting Teleport Twente (een initiatief van de UT, PTT, Philips en de Industriële Kring Twente) heeft laten uitvoeren naar de behoefte in Twente aan een concentratie van geavanceerde _ telecommunicatie-


voorzieningen is gebleken dat voort- zetting van het Teleport Twente- project met een ’projectfase’ zeker zinvol is. Dit blijkt uit een rapport dat door het Cvb naar de Universi- teitsraad is gestuurd.
Het onderzoek, waarbij de commu- nicatie-intensieve branches in de re- gio zijn onderzocht (transport, on- derwijs, touroperators, dochters van multinationals), is uitgevoerd door adviesbureau Verdonck b.v. in sa- menwerking met innovatie-advies- bureau Van der Meer en Van Til- burg.
De ’grootzakelijke markt’ in de re- gio Twente (de grote telecommuni- catie-afnemers) blijkt een duidelijke behoefte te hebben aan informatie, opleiding en onafhankelijke advie- zen op het gebied van telecommuni- catie en toepassingen daarvan. Door middel van die informatie wil men inzicht krijgen in de mogelijkheden van telecommunicatie voor het be- vorderen van de efficiency van de bedrijfsvoering.
Aan die vraag naar dienstverlening wil Teleport Twente voldoen in de volgende fase van het project, mede door het organiseren van een semi- nar voor het hoger kader van het be- drijfsleven in Twente, het vervullen van een vraagbaakfunctie en het ini- tiëren van ’promotieprojecten’. Als mogelijk promotieproject wordt de Minitel-dienstverlening genoemd, een telecommunicatiesysteem geba- seerd op videotex-technologie, dat de gebruiker in staat stelt om met een goedkope terminal (van enkele honderden guldens) elektronisch be- richtenverkeer te plegen, toegang te krijgen tot databases, verwerkings- programma'’s etc..
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
Organisatie: Collectie Overijssel locatie Zwolle
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Scan bij een inventarisnummer
1002 UT Nieuws, 24 (19-03-1987)
Jaargang:
24
Aflevering:
11
Jaar:
19-03-1987
Beschrijving:
Editie 11
Bekijk archieftoegang:

s

pagina 2 19 maart 1987
EEN COMPLETE P.C. MET PRINTER OF KLEURENBEELDSCHERM VOOR F 2.990,-
(incl. BTW, exel. afleveringskosten)
Olivetti komt nu ècht met een waanzinnig aanbod. Want de IBM*-compatible M19 PC wordt nu geleverd voor een onvergelijkbare prijs.
De basisconfiguratie, bestaande uit een superieure PC met monochroom beeldscherm, ergonomisch keyboard en MS/DOS 3.1, kost
Dezelfde set, maar nu met een Olivetti DM100/1 matrix- printer en printerkabel koopt u al voor í 2
Het basispakket met een trillingvrij, high resolution kleurenbeeldscherm komt op f 2.990,- En als u daar ook de matrixprinter bij wilt betaalt u slechts
Het aanbod is beperkt en geldt alleen voor studenten en medewerkers aan universiteiten t/m 10 april 1987.
universiteitsblad twente

FORMIDABELE PRESTATIES
De M19 is een topklasse PC met dubbele 360 Kb disk drive en een intern geheugen van 256 Kb RAM (uit te breiden tot 640 Kb).
High resolution monochroom beeldscherm. MS/DOS 3.1 besturing, diverse poorten voor het aansluiten van rand- apparatuur. Inzetbaar als stand-alone PC, maar ook als intelligent werkstation aan een mainframe of in een lokaal netwerk. Volledig IBM*-compatible.
Opties: expansiebox voor uitbreidingskaarten (standaard bij kleurenbeeldscherm) en 20 Mb hard-disk.
Zo'n aanbod vindt u nergens. Maar Olivetti bewijst weer eens dat ’t kan: topapparatuur en totale service voor een uitgekiende prij!
* |BM is een wettig gedeponeerd handelsmerk van International Business Machines (USA).
MEER INFORMATIE BIJ UW REKENCENTRUM.
Deze actie geldt uitsluitend voor: EU Rotterdam, TU Delft, TU Enschedé, RU Groningen, KU Brabant, LU Wag
eningen, RU Limburg, Nijenrode, KU Nijmegen en RU Utrecht.


Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
Organisatie: Collectie Overijssel locatie Zwolle
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Scan bij een inventarisnummer
1002 UT Nieuws, 24 (19-03-1987)
Jaargang:
24
Aflevering:
11
Jaar:
19-03-1987
Beschrijving:
Editie 11
Bekijk archieftoegang:

universiteitsblad twente
19 maart 1987
pagina 3
Onderzoeker Cock Blom: ’Alles vloeit: glas, brons en zelfs de bergen’
Reologie onderzoekt de gekste stoffen
(door Guusje van Vollenhoven)
’Alle materiaal vloeit, er zijn geen vaste stoffen. Je moet alleen de tijd hebben om te zien dat een massa vloeit. Bij silly putty, het elastische goedje waar kinderen mee spe- len, is dat goed te zien. Silly putty kun je tot een balletje kneden waarmee je fantastisch kunt stuiteren, maar hou je het balletje stil, dan zakt het binnen een seconde als een slap, vormeloos lint naar beneden. Bij een gletscher duurt het een jaar voordat je kunt zien dat de massa zich ver- plaatst heeft, bij glas duurt het vijfhonderd jaar, en bij an- dere stoffen nog langer. Glas stroomt langzaam naar be- neden: van boven is het glas in de ramen van middeleeuw- se kerken een stuk dunner dan beneden. Onlangs moest in Limburg een bronzen beeld uit de Romeinse tijd geres- taureerd worden: de kop van het paard was tot op de sokkel gezakt. Dat is geen materiaalfout, maar heeft te maken met de eigenschap van brons dat er tweeduizend jaar over doet om te vervloeien. Bij de aardkorst duurt het een miljoen jaar voordat zichtbaar is dat het materiaal stroomt. Als je tijd van leven had, zou je alles kunnen zien vervloeien, zelfs de bergen.”
Dr.ir. Cock Blom werkt bij de vak- groep reologie van TN. Hij meet het stromingsgedrag van materialen, en dan met name van materialen met een afwijkend stromingsgedrag: elastische en viscoëlastische materi- alen (materiaal dat zich elastisch herstelt van een vervorming, maar de kracht waarmee de vervorming tot stand kwam absorbeert - verge- lijk een spinneweb: een insect vliegt er met kracht in, het insect veert niet terug zoals bij een gewoon elastisch materiaal, en toch neemt het web in vrij korte tijd de oude vorm weer aan, GvV). Kernvragen zijn: hoe gedragen dergelijke stoffen zich en wat gebeurt er met de microstruc- tuur tijdens die vervormingsproces- sen.
Reologie is een betrekkelijk nieuw onderzoeksgebied. Volgens Blom bestaat het vak alleen in Twente als afstudeerspecialisatie, de vakgroep zelf is ingesteld in 1971. ’Het is een multidisciplinair onderzoek, van TN, CT en WB samen en het onder- zoeksterrein is vrij divers. Allerlei materialen worden onder de loep genomen: plastics, (smeer)olie, as- falt, rubber, verf, inkt, cement, klei, maar ook levensmiddelen: deeg, bo- ter, chocolademelk, yoghurt, en bio- logische vloeistoffen zoals bloed.’
Industrie
Vorige week organiseerde de vak- groep Teologie voor het vierde ach- tereenvolgende jaar een cursus voor mensen uit het bedrijfsleven. Blom:

(ADVERTENTIE)

De Skinheads-moord; Sacharov: wat ík zei
De 23-jarige Michael Poyé werd door skin- heads doodgestoken op het Hilversumse sta * tion. Ben jij een punker? ging aan de rechtszit- ting vooraf — en wat nièt ter sprake kwam.
Nederlandse duikboten voor China? (On- derzoek:) Nederlandse politici en aids.
De mode-Oscar voor de couturiers ‘Puck & Hans’, een interview. Ook: Malherbe, gigant.
Sacharov corrigeert de weergave van zijn mening door de pers, en schreef op wat hij écht zei over SDI (ophouden!) en Tsjernobyl.
BOEKENWEEKNUMMER
In de Boekenweek een speciale VN- Boekenbijlage. Een tweegesprek met de uitge- vers G. van Oorschot en Johan Polak. Marilyn Monroe: iedereen wilde haar aanraken.
Slangen en ladders: het literaire gezel- schapsspel, koop en speel mee!
Lees naast uw krant
Vrij Nederland

’Bij produktieprocessen worden al- tijd materialen gevormd. Als je dat produktieproces wilt versnellen of verbeteren, is het belangrijk om te weten met welke factoren je reke- ning moet houden en hoe die facto- ren op elkaar inwerken. We kunnen niet meer dan twintig cursisten plaat- sen omdat we een beperkt aantal practicumbegeleiders hebben. Er komen mensen op af uit de verfin- dustrie, de levensmiddelenindustrie en de chemische en farmaceutische industrie. Het is een bont gezel- schap, ook qua vooropleiding en functie: managers, academici, pro- movendi, en direct bij de praktijk betrokken hbo’ers.’ De PAO (posta- cademisch onderwijs, GvV)-cursus duurt een week en omvat theorie, een aantal practicumblokken, film- materiaal en demonstraties door fa- brikanten van reologische meetap- paratuur. ’Cursisten ondervinden nu aan den lijve dat het niet zo eenvou- dig is om reologische eigenschappen te bepalen’, stelt Blom, ’het valt ze vaak knap tegen. Vanachter je bu- reau lijkt het allemaal een stuk mak- kelijker.’
Interessante stoffen
In het reologielaboratorium is een keur aan reologisch interessante stoffen opgesteld. Normaal ontstaat in een vloeistof een klein kolkje als je erin roert, met dezelfde draairich- ting, en de vloeistof niet verandert door het roerproces. Bij TN vallen substanties te bewonderen die als je erin roert juist tegen de roerstaaf gaan opstaan. Of die zodra het roer- proces stopt, in een tegengestelde richting ’terug’draaien. Er zijn emul-
sies die dunner worden als erin ge-
roerd wordt, of juist dikker. En stoffen die, als er eenmaal een hevel- proces op gang is gebracht, vanzelf omhoog blijven lopen, ookal is de hevel ver boven het vloeistofopper- vlak.
Blom: ’Zulke eigenschappen zijn vaak al langer bekend, maar door een beter inzicht in de structuur kun je materialen en produkten steeds verder perfectioneren. Cacaodeel- tjes in chocolademelk bijvoorbeeld zakken naar de bodem, tenzij je in die oplossing met behulp van eiwit- ten een netwerkstructuur aanbrengt die heel ijl is, maar net sterk genoeg

(ADVERTENTIE)
| ee! á COMPUTERSHOP N HENGELO
hmá
BREEMARSWEG 112, 7553 HT HENGELO, TEL. 074-42 52 94.
Dr.ir. C. Blom temidden van een aantal meng- en drukverdelingsop- stellingen
om de cacaodeeltjes vast te houden. Nat zand wordt hard als je erop loopt, er dus een plotselinge kracht op uitoefent; als je er echter in blijft staan, wordt het blubber. Dat ver- schijnsel kent.iedereen die wel eens maizena-pap maakt: die pap is dun als je er langzaam in roert, maar wordt ineens heel stijf als je kracht uitoefent en snel begint te roeren.’
Olieboringen
Klei gedraagt zich precies andersom: een kleioplossing in rust is vast, maar zodra je eraan schudt, wordt het vloeibaar. Blom: ’Klei is opgebouwd uit kleine platte laagjes waarbij elk plaatje aan de puntjes anders gela- den is dan in het middengedeelte. Die plaatjes vormen samen een ijl kaartenhuisje dat in elkaarstort als

Symposium vanwege 50-jarige hoogleraar
Prof.dr.ir. J.M.M. Ritzen, hoogle- raar aan de economische faculteit van de Erasmusuniversiteit is één van de sprekers op de bijeenkomst die vrijdag 20 maart wordt belegd ter gelegenheid van de vijftigste ver- jaardag van TW-hoogleraar prof- ‚dr.ir. H. Kwakernaak. Ritzen zal een voordracht houden over „Het regelen en sturen van het hoger on- derwijs”.
Verder staan op het programma, waarvoor alle oud-afgestudeerden van Kwakernaak zijn uitgenodigd, lezingen van dr.ir. M.F.A.M. van Maarsseveen (TNO Delft) over toe- komstverkenningen in verkeer en vervoer, dr.ir. J.H. van Schuppen (Centrum voor Wiskunde en Infor- matica Amsterdam) over systeem- en regeltheorie. Tenslotte zal Kwa- kernaak zelf ’Enkele gelegenheids- gedachten’ formuleren.
Het hele programma speelt zich af in het TW/RC-gebouw, zaal TW-C-238 en duurt van 11 tot 16 uur. Na afloop is er een receptie.
je eraan schudt. In rusttoestand her- neemt klei de oude structuur. Van die eigenschap wordt gebruik ge- maakt bij gas- en olieboringen: een kleioplossing zorgt ervoor dat het gruis uit de boorput wordt wegge- spoeld. Zou er met water gespveld worden, dan zou, als de boring stopt; alle gruis in de put naar beneden zak- ken en een vaste laag vormen waar- door de boorpunt muurvast.zou KO:

men te zitten. Een kleioplossing daarentegen wordt vast zodra de boorbeweging ophoudt: het gruis blijft keurig verdeeld in de schacht kleven om pas weer vloeibaar te worden als de boring opnieuw be- gint. Dankzij reologisch onderzoek kunnen we kleioplossingen zo sa- menstellen dat de substantie steeds beter toegesneden is op deze speci- fieke taak.’
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
Organisatie: Collectie Overijssel locatie Zwolle
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Scan bij een inventarisnummer
1002 UT Nieuws, 24 (19-03-1987)
Jaargang:
24
Aflevering:
11
Jaar:
19-03-1987
Beschrijving:
Editie 11
Bekijk archieftoegang:
pagina 4
19 maart 1987

De Stichting Studenten Huisvesting Twente
is een stichting die tot doel heeft het voorzien in huisves- ting voor jongeren in de leeftijd van 18 tot 30 jaar met een minimum inkomen.
De stichting beheert woonruimte in Enschede en Hengelo.
Binnen de stichting speelt deze doelgroep een belangrijke rol voor wat betreft het beleid en de dagelijkse gang van za- ken. Het bestuur bestaat uit 3 bestuursleden, afkomstig uit voor de stichting relevante maatschappelijke groeperingen en 3 vice-bestuursleden afkomstig uit de doelgroep van de stichting. Het vice-bestuur vormt de schakel tussen be- stuur, personeel en vrijwilligers en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.
Voor dit vice-bestuur zoeken wij een
vice-secretaris
Taak:
een bijdrage leveren aan het beleid van de stichting,
het notuleren van de bestuursvergaderingen, de controle op de inkomende en uitgaande post, om de veertien dagen overleg in dagelijks bestuur.
Wij denken aan iemand die:
— gemotiveerd is de bestuursfunctie ca. anderhalf jaar te vervullen,
— op basis van vrijwilligheid deze functie wil verrichten (onkosten worden vergoed),
— per week een aantal uren voor deze functie ter beschik-
universiteitsblad twente
Van rappo@e

hrift...
Aan de Elferinksweg in Enschede staat 'n bedrijf, Foto's, tabellen en grafieken worden vlijmscherp waar u met al uw drukwerk- en kopieerwensen meegedrukt. Desgewenst verzorgen wij ook het terecht kunt. zetwerk voor u. Wij werken daarbij erg snel. Zodra Copyprint 2000 verandert al uw opdrachten in u een opdracht heeft, gaan wij aan de slag. perfekt drukwerk. Of ’t nu gaat om een proefschrift,

een rapport, periodiek doet er niet toe.
Wij zorgen er voor dat u volledig tevredengesteld wordt. Zowel wat de kwaliteit betreft als wat prijs en levertijd

Elferinksweg 2-4 7545 KG Enschede
Bel ons nu voor 'n vrijblijvende offerte. Dank zij een geavanceerd machinepark zijn wij in staat razendsnel en erg voordelig te werken.
Neemt u de proef op de som. Belt u ons en informeer vrijplijvend naar prijzen en mogelijkheden.
Wie één keer met Copyprint 2000 gewerkt heeft, merkt gauw genoeg, dat wij niets
Steenkool
Bij het Energieonderzoek Centrum Nederland in Petten is een nieuwe installatie in gebruik genomen voor fundamenteel onderzoek op het ge- bied van steenkoolvergassing. Het ontwerp van de vergasser, die ge- bouwd is door de firma BECE te Al- melo, is gebaseerd op een bij de UT ontwikkelde vergasser, die een na- genoeg teervrij gas produceert. Deelnemers aan het onderzoek zijn onder meer de Universiteit Twente, de Technische Universiteit Delft, de Rijksuniversiteit Utrecht en de Uni- versiteit van Amsterdam.
Het doel van het onderzoek is het op peil houden van de kennis die de ko- mende vijf a tien jaar vereist zal zijn om de mogelijke invoering van steenkoolvergassing in ons land te ondersteunen.
De bij ECN geïnstalleerde kolenver- gasser zal worden gebruikt voor het produceren van kolengas waarmee verschillende experimenten zullen worden uitgevoerd. Het gaat om experimenten op het gebied van ma- terialen, katalysatoren en reactoren. Tevens kan een aantal processen onder praktijkomstandigheden wor- den beproefd.
Chip. IBM heeft een geheugenchip geproduceerd die meer dan vier mil- joen bits kan opslaan. Deze vier- megabit chip heeft een capaciteit die vier keer zo groot is als de geheugen- chips die momenteel in computers worden gebruikt. De chip kan het

king heeft. : i Bedenk hierbij dat dit een prima mogelijkheid is om be- â’—’%â%‘âä%%.%m stuurlijke ervaring op te doen. gedrukte exemplaren: dan wel N G È : : het drukken van 200 rapporten Heb je interesse en/of wil je nog meer informâtie bel: Wil- van 142 pagina's. Wij doen het lem van Dulmen Krumpelman, vice-voorzitter, 053- voor u. En goed.
32 41 90 of Han Kolthof, vice-secretaris, 053-35 30 68.Tel. 053-318077 teveel beloofd hebben.
equivalent van ongeveer vierhon- derd pagina’s met dubbele regelaf- stand getypte tekst opslaan.
DE ONDERNEMENDE STUDENT VAN VANDAAG IS
Unilever is een zeer succesvol inter- nationaal opererend concern, met tal van grote en kleinere werkmaatschappijen. Tezamen vormen deze ’s werelds grootste producent van levensmiddelen als margarine, ijs, diepvriesartikelen en thee. Ook op het gebied van wasmiddelen en toiletartikelen is zij toonaangevend. Daarnaast is Unilever 0.a. actief in spediale
chemische produkten, de agrosector DE UNILEVER MANAGER £ 2 tenartikelen en kapitaalgoederen.
VAN MORGEN.
IN DE TECHNIEK & RESEARCH BIJVOORBEELD.
0 E | f ylù e 2 L…ru ‚ "í.'- lF\ L 5 A C MEA |X S o _ _—_
‘“zo KLEIN IS DIT BEDR3F7 I ook BEsSonNeN / ©

De zelfstandige werkmaatschappijen worden geleid door relatief kleine mana- gementteams. Daarbinnen spelen goede technische managers een belang- rijke rol. Zij geven leiding aan produktie en technische dienst, ontwikkelen nieuwe produkten en processen en bou- wen nieuwe fabrieken. Een technolo- gische ondersteuning vindt plaats vanuit Unilever Research en Engineering.

DE LOOPBAAN

Unilever werft uitsluitend personeel voor een loopbaan. Zij verwacht dat een technisch trainee minimaal in staat is binnen relatief korte tijd een middle management positie te bekleden.
Een gericht management development
programma zorgt in overleg met u voor de
‚ juiste wisseling van functies, waar- dooreen veelzijdige ervaring en kennis wordt opgebouwd. Deze
’training-on-the- job’ wordt onder- steund door cursussen en seminars.
Eén of meer plaatsingen in het buiten- land is vanzelfsprekend.

DE START
U kunt starten binnen de werkmaat- schappijen, in het Research Laboratorium of bij Unilever Engineering. Enkele voor-


beelden: proces ingenieur, research medewerker, project ingenieur, projectlei- der ontwikkeling, technisch trainee, international trainee, systeem ingenieu, proces control ingenieur. De startfunctie is afhankelijk van uw studierichting, capa- citeiten en belangstelling.

DE EISEN
Een voltooide (technische) universi- taire studie: chemie, fysische-, chemische- of levensmiddelentechnologie, werk- tuigbouwkunde, meet- en regeltechniek, technische natuurkunde en elektrotech- niek zijn de meest voorkomende studie- richtingen. Een toekomstig researcher behoorde gedurende zijn studie tot de wetenschappelijke uitblinkers.
De managerskant van de toekomstige functies vereist organisatorisch talent, communicatieve vaardigheden en het ver- mogen tot abstract en overzichtelijk den- ken. Ondernemingszin kenmerkte uw persoonlijkheid al tijdens uw academische
jaren.

BELANGSTELLING?
Als u interesse hebt, aan het geschetste profiel beantwoordt en niet ouder bent dan 28 jaar, willen wij graag met u kennismaken. Overigens spreekt het van- zelf dat wij zowel mannelijke als vrouwe- lijke kandidaten oproepen om te reageren. Richt uw sollicitatiebrief met curriculum vitae aan ir. G.E Berends, Algemene Personeelszaken Nederland, Sectie Mana- gement Development, Nederlandse Unilever Bedrijven BV., Museumpark 1, 3015 CB Rotterdam. Of bel: 010-4644248.
UJJuNILEVER
’N WERELD VAN MOGELIJKHEDEN __
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
Organisatie: Collectie Overijssel locatie Zwolle
 
 
 
Pagina: 8