Doorgaan naar de inhoud
Uw zoekacties: Transcripties

Transcripties ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

beacon
52.249 transcripties
sorteren op:
 
 
Pagina: 3
 
 
Erfgoedstuk
Scan bij een inventarisnummer
1000 UT Nieuws, 24 (05-03-1987)
Jaargang:
24
Aflevering:
9
Jaar:
05-03-1987
Beschrijving:
Editie 9
Bekijk archieftoegang:
strategisch plan zal met de fakulteiten in de maand maart worden besprokentijdens het bilaterale overleg. Genoemde konsekwen- ties van streefprofiel en strategie gebruikt het College tevens als uitgangspunt en richtsnoer voor de projekt- en werkgroepen die konkrete maatregelen en voorstellen voor het College voorbereiden.
— Gerapporteerd werd uit het informele overleg van 3 technische universiteiten ter voorbereiding op 3CvB-overleg in maart over het technologieplan 3 Technische Uni- versiteiten, dat 1 mei bij de Minister moet liggen. Het College bepaalde een standpunt ta.v. de z.i. te volgen struktuur voor die 1 mei nota. Kennis werd genomen van het positieve antwoord van de Commissie Dek- ker voor ontvangst van de 3 CvB's techni- sche universiteiten op 9 maart voor een ge- sprek over technologiebeleid in Nederland. — Het College konkludeerde dat de „Nota Beheer van de Universiteit” van de Com- missie Slagter uitgaat van een zodanig strikte scheiding van bestuur en beheer, dat — indien die nota gevolgd zou worden — er voor de Universiteit Twente een moeilijk werkbare situatie zou worden geschapen. De opmerkingen in deze nota over de vorm- geving van een beheersreglement vormen een waardevolle bijdrage voor realisering van het beheersreglement UT.
— Het College stelde in principe de (fakultai- re) funktietypering hoofdmedewerker on- derwijs/schaal 14 vast, die voor kommen- taar naar de fakulteiten zal gaan.
— Kennis werd genomen van een „vertaal- probleem” tussen een toezegging uit jan. 1985 enerzijds en de begrotingssystematiek van thans anderzijds bij de financiële toe- wijzing voor UT-docenten t.b.v. de civiel- technische stroom Bk en BSK, waardoor nu f72.000 i.p.v. f 90.000 aan gemiddelde per- soneelslasten wordt vergoed. Het College bevestigde zijn kalkulatie-uitgangspunt van jan. 1985 voor f 90.000 gemiddelde perso- neelslasten uitsluitend voor civiel-techni- sche vakken met ingang van de begroting 1988. Op 18 febr. zal de fakulteitsraadverga- dering BK over een evt. start van de civiel- technische variant beslissen.
— Het College besloot het College van B & W van de gemeente Enschede uit te nodi- gen om 0o.a. de ontwikkelingen en toe- komstplannen van de Universiteit Twente te bespreken.
— besloten werd het OC een voorstudie (on- derzoekvraagstelling) te laten uitvoeren naar de belemmeringen die vrouwen erva- ren bij het volgen van technisch weten- schappelijk onderwijs. Hiervoor is max. f43.400 ten laste van emancipatiegelden ter beschikking gesteld.
— Naar aanleiding van de diskussie in de sektie ABA op 12-2-1987 en de bespreking op 10-2-1987 met een vertegenwoordiger van de begeleidingscommissie Invoering WWO stelde het College het definitieve concept vast van het bestuursreglement UT, ter vaststelling door de Universiteits- raad op 23 febr.
— Na kennisneming van het positieve ad- vies van de CCO stemde het College in met de taakomschrijving van de beleidsgroep Onderwijs Kwaliteit en benoemde daarin: dr. J. Frankena/voorzitter, mevr. Roete- ring/studentlid CCO, drs. G. M. G. M. van Lieshout/CDO, mevr. drs. E. den Boer/CS- HOB en drs. H. K. A. van Oudheusden/staf- bureau CvB (griffier).
— Vanwege de deelname van de UT in het regionaal Overleg Stageplaatsen Noord-en Oost-Nederland stelde het College voor ad- ministratieve ondersteuning van dit regio- nale Overleg voor 1987 f 1.500 beschikbaar; m.i.v. de begroting 1988 zal het begrotings- onderdeel lerarenopleiding hiertoe met een! bedrag van f 2.000 worden verhoogd.
— Aan het Universiteitsfonds Twente werd voorgesteld over te gaan tot polsing van de door WB voorgedragen kandidaat voor be- zetting van de bijzondere leerstoel Biome- chanica.
— Voor de periode 1-4-1987 tot en met 31-3- 1988 werden als lid van het bestuur van de Wetenschapswinkel benoemd: mevr. drs. C. J. van Ameijde/emancipatiemedewerk- ster, drs. J. W. van den Bogaard/WMW, drs. J. P. van Diepen/coördinator Wetenschaps- winkel, D. A. Hartman/student WWTS, mevr. drs. S. Hupkes/assistente Weten- schapswinkel, mevr. C. Liberton/studente BsK.
— |n het kader van het Stimuleringsplan Mi- cro-elektronica werd voor El een sputter- systeem aangeschaft ter waarde van f611.000, waarvan f554.000 uit stimule- ringsgelden zal worden betaald.
— Aan EL werd toestemming gegeven over te gaan tot polsing van de voorgedragen kandidaat voor de leerstoel Regeltechniek. — Voorbereid werden de vergaderingen van

(ADVERTENTIE)
N
N
N
\\\\ò N N \\{
N N
N
\\\\\
N \ N N \\\ù‘\\\\\‘ N \\\\\\‘
N
N N
N
N N
G
OTT bétere
a
Duoprint bv drukkers Postbus 611 7550 AP Hengelo telefoon 074 - 42 0357

universiteitsblad twente
de sectoroverlegorganen „Onderwijs en Onderzoek” en „Bekostiging” van de VSNU op 20 febr.
_ Kennis werd genomen van de stand van zaken met betrekking tot de voorbereiding van een Informatica-propaedeuse te Leeu- warden; zo ook de financiële aspekten daar- van. Tevens werd kennis genomen van het recente standpunt van WB mbt. de kosten van de WB-propaedeuse in Friesland.
Mededeling EDC
De Commissie van de Europese Gemeen- schappen organiseert een algemeen verge- lijkend onderzoek voor de vorming van een aanwervingsreserve van adjunct-assisten- ten (m/v).
De aard van de functies: het a.d.h.v. nauw- keurige richtlijnen of gedetailleerde techni- sche opgaven verrichten van werkzaamhe- den op het gebied van informatie verwer- king. De toekomstige werkomgeving is bij het Directoraat Informatiebeheer of in een omgeving met gespreide gegevensverwer- king. De kandidaten moeten beschikken over het einddiploma hoger beroepsonder- wijs en ten minste twee jaar beroepserva- ring. De standplaats is in hoofdzaak Luxem- burg. Als leeftijdsgrens geldt dat men gebo- ren moet zijn na 26 maart 1951. De sluitings- datum voor sollicitatie is 25 maart 1987. Voor uitgebreide informatie over de func- ties, de voorwaarden voor sollicitatie, als- mede voor het verkrijgen van een sollicita- tieformulier: Europees Documentatie Cen- trum, Mw. M. Lageschaar, tel; (89)22 42, v.m.
Promotie Denters
Ter verkrijging van de graad van doctor zal de heer B. Denters op vrijdag 6 maart van 16.00 tot 17.00 uur in zaal || van het college zalen pavilioen van het BB-gebouw een proefschrift verdedigen, goedgekeurd door de promotoren prof. dr. A. Hoogerwerf en prof. dr. P. B. Boorsma tegen een commis- sie aangewezen door het College van Deka- nen.
Het proefschrift draagt de titel: Partijen, Kiezers en Gemeentelijk Beleid.


olt


faculteitenStudentassistent gezocht
Bij de vakgroep Instrumentatietechnologie van de faculteit Toegepaste Onderwijskun- de bestaat een vacature voor één of twee studentassistenten. Er zijn twee taken:
1. Het ondersteunen van de voorbereiding van een practicumproef voor het eerste jaarsvak Onderwijskundige Ergonomie. Het gaat om het ontwikkelen van een deel van de computerbesturing van een met drie vrijheidsgraden door de ruimte beweeg- baar beeldscherm. Hiermee worden de ef- fecten van de kijkafstand op visueel comfort onderzocht. Onderdeel van het project is het contactloos meten van de positie van het hoofd van een proefpersoon. Een deel van het computerprogramma is klaar. Er wordt gebruik gemaakt van een Apple I- computer, waarmee een met een Z80 mi- croprocessor uitgerust meet- en regelcir- cuit wordt aangestuurd. Het werk dient zo spoedig mogelijkte beginnen, en eindigt op 1 mei.
2. Assistentie bij de uitvoering van het prac- ticum. Het gaat om de begeleiding van stu- denten bij vier practicumproeven: De bo- venbedoelde proef, een proef m.b.t. het meten van geluid en licht, een reactieproef die met een microcomputer wordt uitge- voerd, en een signaaldetectieproef. Het practicum beslaat de maand mei. Enige voorbereidingstijd is nodig.
Gezocht wordt (een) doctoraalstudent(en) Elektrotechniek of Informatica, die ver- trouwd is/zijn met UCSD-Pascal en de Z80.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
Organisatie: Collectie Overijssel locatie Zwolle
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Scan bij een inventarisnummer
1000 UT Nieuws, 24 (05-03-1987)
Jaargang:
24
Aflevering:
9
Jaar:
05-03-1987
Beschrijving:
Editie 9
Bekijk archieftoegang:
E
e
pagina 10
vóór 18 maart bij het Bureau Onderwijsza- ken BK.
Tentamen topmanagement
(Voor: BK D2,3)
Dit tentamen op 6 maart wordt gehouden in BB4 en BB5 en niet zoals eerder gepubli- ceerd in BB4, BB5 en WBC 101.
Afstudeercolloquium
L. J. M. Degen over: „Produktie-informatie: beter bekeken. Analyse van de informatie- verzorging bij een chemisch produktiebe- drijf; ontwerp, bouw en invoering van een geautomatiseerd informatiesysteem voor nacalculatie en opslag van produktie-gege- vens”, op 18 maart om 14.00 uur in BB 337.

1r s JL JLBoeken derde trim. Zie onder studieverenigingen Sirius.
Planning en recht
(Voor D2/D3-BSK)
Voor dit vak is een reader samengesteld, waarin teksten, jurisprudentie en oefenma- teriaal zijn opgenomen. Dezen reader is ver- krijgbaar bij BSA, ad f 12,50 en vormt de! verplichte basisliteratuur.
Rechtsfilosofie (175013) 3e trim.
(Voor D2/D3-BSK)
Voor diegenen die zich hebben ingeschre- ven voor dit keuzevak zal een besprekings- bijeenkomst worden gehouden op dinsdag 17 maart, 12.30, kamer TW C-227. Afgespro- ken zal 0.a. worden, op welk vast tijdstip wij bijeen zullen komen om ,Plato's „De Staat” te becommentariëren.
Buskruit
Het blijkt niet mogelijk de Buskruit toe te sturen. ledereen (ook Siriusleden) wordt verzocht het blad af te halen bij de Onder- wijsadministratie BSK.
Bestuurskundige aspecten van het Ontwik- kelingsvraagstuk (188003-6BE)
Docent: Dr. N. G. Schulte Nordholt. Aanvang colleges donderdag 12 maart 3e en 4e uur. Nadere informatie over plaats: secretaresse VOK mw. Lageveen tel. 35 45.
Sociologie en overheidszorg u (176212)/overheidszorg-variant
Het vak omvat twee delen: a. Bestuur en omgeving (Bos, Naafs) Start in week 14 (31 maart) en wordt gegeven op dinsdag 1e en 2e uur (C-131). b. Besluitvorming en omge- ving (Braam). Start in week 11 (9 maart) en wordt gegeven op maandag 3e en 4e uur (C-105).
Sociologie van beleid en planning I! (176202)/Plannings-variant en beleidseva- luatie-variant
Het vak omvat twee delen: a. Bestuur en omgeving (Bos, Naafs). Start in week 14 (31 maart) en wordt gegeven op dinsdag 1e en 2e uur (C-131). b. Organisatie en omgeving (Van der Krogt). Start in week 11 (13 maart) en wordt gegeven op vrijdag 3e en 4e uur (CT-1336). Laatste college: week 13 (27 maart).
Besluitvorming en omgeving (176218) (Braam)/Theoretische variant
Dit vak start in week 11 (9 maart) en wordt gegeven op maandag 3e en 4e uur (C-105).
Sociologie van besluitvorming en sociale modellen (176204) (Braam)/Informatise- ringsvariant (verplicht deel in B-stroom).
Dit vak start in week 11 (9 maart) en wordt gegeven op maandag 3e en 4e uur (C-105).
Verkiezing studentleden faculteitsraad BSK
(Voor alle BSK-studenten)
T.b.v. de verkiezing van de nieuwe student- leden van de faculteitsraad BSK is het kie- zersregister vastgesteld. Hierin zijn opge- nomen alle BSK-studenten die zowel het ac- tief als het passief kiesrecht hebben. Het re- gister ligt bij de OA/BSK ter inzage van maandag 9 maart t.m. vrijdag 13 maart. Een student die van mening is dat hij zelf of een andere student in strijd met de wetten, of het kiesreglement, daarin niet, of niet be- hoorlijk, dan wel ten onrechte, is opgeno- men, kan tot vrijdag 13 maart om 17.00 uur middels een schriftelijk verzoek aan het fa- culteitsstembureau BSK verbetering van het kiesregister vragen.
Voor de verdere verkiezingsprocedure (kan- didaatstelling / wijze van stemmen/tijdsche- ma) raadplege men regelmatig de publica- tieborden van BSK.
Inleiding civiele techniek
(Voor P-BSK)
De nieuwe losbladige klapper voor het vak. Inl. civiele techniek is te verkrijgen bij de OA/BSK. Prijs: f 33,-.
b maart 1987
Inl. civiele techniek
(Voor P-BSK)
De colleges Inl. civiele techniek (P-BSK, civ. variant), die verroosterd zijn in het 3e trim. op donderdag 7e + 8e uur, zaal WB Hal IV- 206, zullen niet alleen in week 12, 14, 16 en 19, maar ook in week 13, 15 en 20 worden gegeven; zelfde zaal.
Openbare financiën |
(Voor P- BSK+EWV-TW)
De colleges Openbare financiën I (3e trim.) worden verplaatst van vrijdag 1e + 2e uur (WB C-101) naar donderdag 3e + 4e uur, zaal CT 2520. Deze colleges worden gehou- den in de weken 12, 13, 14, 15, 19 en 20.
Op een nader vast te stellen tijdstip zullen de colleges van week 16 en 18 worden inge- haald.
Voor de EWV-studenten van TW zal, indien zij de colleges niet kunnen bijwonen, een voorziening worden getroffen.
Informatica I voor BSK 1 (211015)
(Voor D1-BSK)
Dit vak, 3e trim., gaat op woensdag 1e + 2e uur in de weken 11 t.m. 14 van BB-1 naar BB-2. In week 15 blijft het in BB-1.
Civieltechnische vakken 2Ze jaar, 3e trim. (Voor D1-BSK, Civ. variant)
Deze vakken van het D1-programma voor het 3e trim, te beginnen in week 11, zijn als volgt verroosterd:
Vloeistofmechanica, maandag 3e+4e uur, zaal CT-1336; Bouwtechniek I!, dinsdag 1e+2e uur, zaal CT-1336; Wiskunde lII, dins- dag 3e+4e uur, zaal CT-1336; Ontwerpe- n/oefeningen, dinsdag 5e + 6e uur, zaal CT- 1733; Waterbouwkunde |, woensdag 3e +4e uur, zaal WB T-609 en Wiskunde IlI, donder- dag 5e+6e uur, zaal WB T-609
Informatierecht
(Voor D2/D3-BSK)
In de vakken Informatierecht (175206) en In- formatie-rechtmaatschappij (175018) (Hol- leman, Kerver, Ziegler-Jung) worden de volgende onderwerpen behandeld: Informatiseringsrecht in het openbaar be- stuur (theorie), Wet openbaarheid van be- stuur, databescherming, civiel- en straf- rechtelijke aspecten, bescherming van soft- ware en automatiseringscontracten. Het eerste college vindt plaats op maandag 9 maart 5e+6e uur, zaal TW C-113.
Sociale psychologie l en I!
(Voor D2/D3-BSK)
De vakken Sociale psychologie | (funda- mentele begrippen en toepassingen) en So-
ciale psychologie I! (groepsdynamica in re- #
latie tot organisaties) zullen in het 3e trim worden gegeven op maandag van 13.45- 16.00 uur.
Sociale psychologie | op 9/3 (TW C-238), 16/3 (TW A-225), 23/3 en 30/3 (TW C-127). Sociale psychologie II op 6, 13 en 27 april, enop4en11 meiin TW C-127.
Het volledige programma (inhoud en on- derwerpen) hangt op het publicatiebord BSK.
Ook studenten die zich nog niet hebben in- geschreven zijn welkom.
Afstuderen in de periode juni-aug
(Voor D3-BSK)
Studenten die er naar streven in de maan- den junií, juli of augustus 1987 af te stude- ren, dienen zich tijdig op de hoogte te stel- len van de aan/afwezigheid i.v.m. vakantie van de leden van hun afstudeercommissie. Met name in augustus zullen relatief veel medewerkers afwezig zijn i.v.m. de late schoolvakanties van het basis- en vervolg- onderwijs.
Vooral studenten die het opnieuw betalen van collegegeld e.d. per 1-9-87 willen ver- mijden dienen duidelijke afspraken met de afstudeercommissie te maken.
De „Regeling afstudeeropdracht BSK” (waarin opgenomen het tijdschema en an- dere aanwijzingen voor afstudeerders) is gratis verkrijgbaar bij de OA/BSK.


44 JL


Analyse I!
Voor: TW-P
Het hoorcollege Analyse IIl op Di 5+6 in TW-B 209 wordt opnieuw verplaatst naar BB5.
Voortgezette (151035) Zie onder alle faculteiten.
Numerieke Wiskunde

(ADVERTENTIE)

J=N IV COMPUTERSHOP h HENGELO hmá
BREEMARSWEG 112, 7553 HT HENGELO, TEL. 074-42 52 94.

Openbare financiën | (Voor P-BSK en EWV-TW) Zie onder BSK
Boekenverkoop
Op 9-13 maart kunnen de boeken voor het derde trim. tijdens de lunchpauzes worden afgehaald in de Abacuskamer.A 1T JL E

College Programmeertalen (211115) Zie onder alle faculteiten
College operationele aspecten van gege- vensbanksystemen (211095) Zie onder alle faculteiten.
Cursus „Bibliotheekgebruik voor informa- tici”
Nog dit studiejaar (1986-1987) wordt de mogelijkheid geboden om dit doctoraal keuzevak te volgen. Naast een aantal colle- ges, waarin de theoretische inhoud van het vak aan de orde komt, zal dit vak gecombi- neerd worden met een praktisch „litera- tuuronderzoek”, waarin de theorie dient te worden toegepast. Deze praktische oefe- ning zal in dit studiejaar worden gekoppeld aan het vak Systeemimplementatietechnie- ken (211080, Delcour) òf Methodieken van systeemanalyse en -ontwerp (212025, Es- sink), òf aan een nader te bepalen vakgroep opdracht (219993). De kennis m.b.t. dit nieuwe keuzevak wordt getoetst a.d.h.v. een werkstuk, dat mede als afsluiting dient van de genoemde vakken 211080 of 212025 of de vakgroepopdracht. Dit werkstuk wordt dan ook op bibliografische aspecten door de vakreferent, alsook door de docent of de begeleider van de vakgroepopdracht beoordeeld. Het vak „Bibliotheekgebruik voor informatici” dient dus altijd te worden gevolgd in samenhang met een ander doe- toraal vak, dan wel opdracht. De omvang van het vak bedraagt 2 BE. Belangstellen- den voor de cursus dienen zich vóór 10 maart aan te melden bij R. J. van Wissen (TW/RC, bibliotheek TW/INF/BSK, kamer B- 201, tel. 20 85).
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
Organisatie: Collectie Overijssel locatie Zwolle
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Scan bij een inventarisnummer
1000 UT Nieuws, 24 (05-03-1987)
Jaargang:
24
Aflevering:
9
Jaar:
05-03-1987
Beschrijving:
Editie 9
Bekijk archieftoegang:


e IS studentenleven

studenten- pastoraatSecretariaat
Riet Glas, Vrijhof 033, tel. 89 23 69, niet aan- wezig op ma. morgen en vr. middag. Pastores: vacature RK pastor.
Jan de Jongh, namens prot. kerken, Vrijhof 038, tel. 90 23 76, aanwezig op ma. en wo. 16.00-18.00 uur. Huisadres: Magnolia- straat 22, 7552 AX Hengelo, tel. 074- 43 02 30.
Taco Noorman namens prot. kerken. Vrij- hof 040, tel. 89 23 77, aanwezig op di. en do. 15.00-17.00 u. Huisadres: Vondelstraat 51, 7551 BB Hengelo, tel. 074-43 29 60. Zondagsdienst: op zondag 8 maart is de tiende dienst in de cyclus „Ontmoetingen met Jezus in het Johannes-evangelie” The- ma: Jezus en Judas. Voorganger: Taco Noorman. Er is een kindernevendienst en een crèche.
Ter herinnering:
ma. 9/3, 19.00 u.: uurtje catechese - Jan de Jongh (040); 20.00 u. „Van huis uit…” - Jan de Jongh/bezoekgroep.
di. 10/3, 17.40 u.: vesper (kapel 2e verd. Vrij- hof); 19.30 u.: Theologiekring - Taco Noor- man (zaal 1/036); 20.00 u.: zen-meditatie - Dawied van Sonsbeeck. :
wo. 11/3 hele dag: lay-out Pastoraat (za. 1/036); 19.00 u.: vergadering dagelijks be- stuur; 19.30 u.: gemeente-avond met als thema: cultureel volgzaam of ongehoor- zaam? (Hoe staan we als christenen in onze maatschappij?) (Boerderij).
do. 12/3, 16.00 u.: werkoverleg (040); 20.00 u.: capra-kring - Jan de Jongh (zaal 1/036); 20.00 u.; werkgroep bezoek.

Verslagen, rapporten, scripties, proefschriften etc. Snel en accuraat getypt Inf. en prijsopgaaf:
IRENE VEGELIEN: 05490-2 32 64
universiteitsblad twente
Weekblad voor personeel en studenten van de Universiteit Twente, jaargang 25. Verschijnt op donderdag.
Oplaag: 10.000 ex.
Redactie: Bert Groenman (hoodredakteur), Menno van Duuren, Guusje van Vollenho- ven, Ria Boelens. Medewerkers: Bert Bak- ker (Den Haag), Niels Flach, Harold de Boer, Paul Ket, Frederike Gossink, Evert-Jan Mul- der, Frank van Zeldert en Sander van Alten. Redaktie-assistente: Marian van Valderen. Foto's: Daan Willems
Redaktie-adres: BB-203. Postadres: Post- bus 217, 7500 AE Enschede.
Telefoon: 053-89 20 30/89 20 29 en 89 20 28. Kopij voor info-mededelingenru- briek: 89 20 29.
Redaktieraad Universiteitsblad Twente: drs. E. R. Seydel (vz), drs. J. C. M. Kerver, mr. G. Jansen, drs. F. L. Lagendijk, M. Smits en Dick Dekker.
Advertenties: Van der Meulen promotions, Fivel 27, pb 413, 9200 AK Drachten, tel. 05120-2 09 36. Tarieven op aanvraag. Universiteitsblad Twente werkt inter-uni- versitair samen in de Universitaire Pers (UP) met de bladen Ad Valvas (Vrije Univer- siteit), Utrechts Universiteitsblad, Delta (Delft), Cursor (Eindhoven), Univers (Til- burg), Wagenings Universiteitsblad, KU nieuws (Nijmegen), UK (Groningen) en Ob- servant (Maastricht).
Adreswijzigingen: de spelregels staan op het adresbandje, te adresseren aan: Cen- trale Postkamer UT , Postbus 217, 7500 AE Enschede (dus niet naar de redactie sturen). De dienst P&A regelt de postale verzending van het blad.
Kopij: bestemd voor de info-mededelin- genrubriek dient getypt vrijdag voor 9.00 uur in het bezit te zijn van de redaktieassis- tente (de kopijbussen in het BB-gebouw worden rond die tijd geledigd). De sluitings- termijn voor de rubriek ingezonden is maandag 12.00 uur, die voor de andere re- daktionele rubrieken: dinsdag 16.00 uur . Tips/suggesties leidend tot nieuws of ach- tergrondartikelen kunnen te allen tijde wor- den doorgegeven.
Abonnementen: per jaar f 35 over te maken op postrekeningnummer 10 20 732 onder vermelding „abonnement Universiteits- blad Twente”, waarna toezending volgt. Personeel, studenten en gepensioneerden ontvangen het blad gratis.
Technische vervaardiging: Uitgeversmaat- schappij Van der Loeff b.v. Enschede. Bezorging campus: wordt verzorgd door de motorsportgroep TH Twente, coördinator André Rosendaal, Veldkampstraat 24, 7513 ZB Enschede. Tel. 30 62 58.
Oud-studenten en andere belangstellen- den kunnen in het bezit komen van Univer- siteitsblad Twente door een abonnement te nemen, zie onder abonnement.
universiteitsblad twente
vr. 13/3, 20.00 u.: koorrepetitie o.l.v. Peter Laport (Audiozaal).
Al sinds enige jaren bestaat er kontakt tus- sen het SPE en de Evangelische Studenten Gemeinde (ESG) te Rostock in de DDR. Met Pasen zal er dit jaar weer een bezoek aan Rostock gebracht worden. Belangstellen- den kunnen kontakt opnemen met Okke van der Maas (tel. 31 38 05) of Annet & Hans van Eerden (tel. 33 17 19). De voorbereidings- groep komt regelmatig bij elkaar.
Op 25 maart organiseert het SPE in samen- werking met CSV Alpha en SRD een forum- diskussie over „militaire dienst, doen of weigeren”, om 20.00 uur in het Café van de Bastille. Een forum over de motivatie en keuze tussen: beroepsmilitair worden, ver- vullen militaire dienstplicht, beroep doen op de wet gewetensbezwaren of totaalwei- geren. Forumleden: René Bogaarts (ex-ca- det), Harro Hoogerwerf (dienstplichtige), Jan Schut (gewetensbezwaarde) en Wim Koolhoven (totaalweigeraar) o.l.v. Paul van Dijk.
Op zondag 15 maart is er om 16.00 u. in de Jacobuskerk (aan de Markt) in Enschede een dienst met een Zuidafrikaanse predi- kant en een Nederlandse katholieke priester rond de apartheid, georganiseerd door En- schede tegen Apartheid.
Vanaf 10 maart (gedurende de vastentijd) wil de werkgroep diakonaat elke dinsdag een vastendag houden en alleen droog brood eten. Wie doet mee? Na de Vesper, in de kapel op de tweede vloer van de Vrijhof, eten we gezamenlijk het meegebrachte brood (tot ca. 18.30 uur - Vesper 17.40 uur). Het uitgespaarde geld gaat naar een samen vast te stellen „goed doel”. Welkom + 18.10 u. in kamer 040 van de Pastoraathoek.


diyersg


DSC Cheiron
11 maart kroegjool. Aanvang 21.00 uur. 18 maart lezing over „Hoe vermenigvuldig ik mijn geld” om 21.00 uur. Denk vast na over uw act voor de playback show op 1 april. Alle activiteiten in Sociëteit Phylira, Raam- weg 151, Enschede.
SRD liftcentrale
zoekt iemand die zich bezig wil houden met enkele extra werkzaamheden (bestandsuit- breiding, promotie-e.d.). Geboden worden prima kwartaire arbeidsvoorwaarden en werktijden naar eigen inzicht. Voor meer info: bel 52 36 of kom langs op de SRD ka- mer Vrijhof 144. Zoek je een liftgever of meerijders, dan kun je daar ook terecht voor gratis bemiddeling.
Discussie-avond SRD
De studentenvakbond organiseert op 12 maart in de Vrijhof voor studentleden van Faculteitsraden, Studentoverleg-leden en andere belangstellenden een discussie- avond over de onlangs verschenen nota „Studenten over onderwijs en onderzoek”. Programma: 20.00 Inleiding, 20.15 Discus- sie in groepjes, 21.15 Plenaire afsluiting, conclusies.
KPS zoekt kandidaten
Lv.m. de komende verkiezingen voor de universiteitsraad 1987/88 is de Kiesvereni- ging Progressieve Samenwerking op zoek naar kandidaten/-tes die zich verkiesbaar willen stellen voor één van de drie geledin- gen: studenten, ondersteunend en beheer- spersoneel (vroeger „NWP”), en weten- schappelijk personeel. Voor deze functies is bestuurservaring .niet noodzakelijk. Wel is belangrijk gemotiveerd samen met de hele KPS-fraktie onze taak in de universiteits- raad zo goed mogelijk te vervullen. Bel voor
vrijblijvende informatie: Toine de Bie (31 50 71), Thijs Houtappels (35 44 69), of David Berg (35 71 52).
Proefpersonen gevraagd
Op donderdag 12 maart van 13.30 tot 15.15 wordt een onderzoek gehouden in het ka- der van het vak Voorlichtingskunde. Het heeft betrekking op het gebruik van voor- lichtingsmateriaal. Voor dit onderzoek wor- den enkele vragen en een opgave aan de proefpersonen voorgelegd, die in twee groepen worden ingedeeld. De eerste groep van 12.30 tot 13.45 uur en de tweede van 14.00 tot 15.15 uur. Voor deze twee groepen zoeken wij proefpersonen. Als je wilt meewerken aan dit onderzoek, geef je dan op bij de sekretaresse van de vakgroep WMW, tel.nr. (89) 32 99 tijdens kantooru- ren. Vermeld bij opgave of je in de eerste of in de tweede groep wilt en welke studie je doet. Het onderzoek duurt iets meer dan een uur en je inspanningen worden be- loond met een boekenbon van f 10,-. Opgeven vanaf nu t/m woensdag 11 maart 14.00 uur. Er wordt geen kontakt meer met je opgenomen, we rekenen erop dat je, op een van bovenvermelde tijdstippen, je meldt in Hal A-124 bij Paul Ket of Dorien Veldhorst.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
Organisatie: Collectie Overijssel locatie Zwolle
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Scan bij een inventarisnummer
1000 UT Nieuws, 24 (05-03-1987)
Jaargang:
24
Aflevering:
9
Jaar:
05-03-1987
Beschrijving:
Editie 9
Bekijk archieftoegang:
AGENDA SE B E s i
De Komedie van Hout
Broodje Cultuur
Maandag 9 maart brengt de Komedie van Hout de pastorale „Bastien und Bastienne” in de sprookjesachtige sfeer van het mario- nettentheater.
Geïnspireerd door Mozart’s muziek, naar een libretto van Jean Jacques Rousseau, knoopt de Komedie van Hout aan bij de oude Europese traditie van het klassieke marionettentheater op een voor Nederland unieke wijze. In de ontwerpen van Filippo Sanjust doet een ensemble van zeven pop- penspelers gedurende een uur een 18e eeuwse pastorale herleven met herders, herderinnen, schapen, vogels enz. (een vijf- tigtal uit lindehout gebeeldhouwde figuren van soms wel een meter hoog).
Vrijhof, aanvang 12.35 uur. Entree: f 3,-.; campuskaart A-zegel f 1,-.
Studium Generale
Dinsdagavondcyclus „Het Romeinse Rijk” Op 10 maart vindt de tweede lezing in deze cyclus plaats, onder de titel: ”Het economi- sche systeem van het Romeinse keizerrijk: te primitief om waar te zijn”? Prof.Dr. H.W. Pleket, verbonden aan de Rijksuniversiteit te Leiden zal dit onderwerp behandelen. De economie van de Romeinse keizertijd wordt vaak als zeer primitief afgeschilderd en scherp afgezet tegen de vroeg-kapitalisti- sche tendenties in het voor-industriële Eu- ropa van 1400 - 1800. De vraag is of we de indeling die hier wordt gebruikt en die zeer gangbaar is: primitief, vroeg kapitalistisch en industrieel kapitalistisch, moeten accep- teren.
Vrijhof, aanvang 19.30 uur.
Symposion „Het Grote Geld”
Op vrijdagavond 20 en zaterdag 21 maart een symposion over wit, zwart en grijs geld, over pensioenfondsen en de controle op overheidsgelden.
Vrijdag 19.30 uur: Prof.Dr. A.H.J. Kolnaar, hoogleraar Katholieke Universiteit Brabant over „Pensioenfondsen en het ABP: een armlastige overheid te midden van rijke be- leggers”.
Zaterdag 10.00 uur: Dr. W.A. Vermeend, fi- nancieel specialist PvdA-fractie Tweede Ka- mer over „Overheidsgelden en de controle daarop”.
Zaterdag 14.00 uur: Prof.Dr. A. Heertje, hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam over „Informele economie, het grijze en zwarte circuit”.
Aanmelding voor dit symposion ’s middags telefonisch bij bureau Studium Generale, tel. 053-893321/893320.
Kosten: Voor studenten f 2,50, voor niet- studenten f 5,-, incl. koffie en thee. Deelne- mers dienen zelf voor maaltijden en over-


OVERFiets
Het blijft leuk, die informatie van de Stichting Fiets, en niet eens helemaal misplaatst in een Universiteitsblad, want welke student die zijn inkopen ook wel eens ergens anders wil doen dan bij de campus-Spar, is er nu niet gebaat bij dit soort informatie:
„Veel mensen maken bij het bood- schappen doen gebruik van de fiets. Je komtsnel vooruit, je hebt geen par- keerproblemen en op de fiets kun je heel wat boodschappen meenemen. Maar je moet het wel goed doen. Nooit een volle boodschappentas aan het stuur hangen, want dan gaat de fiets tijdens het rijden slingeren. Maak daarom gebruik van fietstassen of een draagmandje op de bagagedra- ger. Het beste is om een voor- en ach- terdrager te gebruiken, zodat je het gewicht over de fiets kunt verdelen. Dat is veiliger en rijdt ook prettiger. De meeste fietsen zijn in standaard- uitvoering voorzien van een bagage- drager boven het achterwiel, maar op vrijwel iedere fiets kan ook een voor-
drager worden gemonteerd. Zeker aan te raden voor wie regelmatig met de fiets boodschappen gaat doen. Er zijn overigens ook boodschappen- fietsen in de handel - in dames- en in herenmodel- met extra verstevigd fra- me, stevige dragers en een dubbelpo- tige standaard, waardoor de fiets minder gemakkelijk kan omvallen.”
Muren
Studeren in een geïsoleerde ruimte schijnt menige student te inspireren tot het produceren van allerhande tekstuele uitwerpselen. Naast voet- balfanaten die elkaar een onzalig ein- de toewensen, en lieden die hun vaak opmerkelijke kennis van allerlei on- derlichamelijke aspecten ten toon wil- len spreiden, blijken ook, laten we maar zeggen ’gewone studenten’ zich tot de muren en tafels van de studie- cellen in de Vrijhofbibliotheek te wenden.
Wat te denken van dit rijmpje, onge- twijfeld een reactie op de alom aan- wezige sexueel getinte leuzen:
nachting te zorgen.
Autobiografisch: Mies Bouhuys Donderdagmiddag 12 maart vertelt deze bekende schrijfster tijdens de eerste bijeen- komst in een serie van drie ontmoetingen over haar leven en werk.
De Boerderij, aanvang 16.30 uur.
Audioconcert
Maandag 9 maart brengen Reinbert de Leeuw en Lieuwe Visser werken van Ri- chard Wagner, Ferrucio Busoni (Goethe- Lieder), Matthias Hauer (onder andere Höl- derlin Lieder op. 21) en Hugo Wolff.
De Leeuw studeerde piano en muziektheo- rie in Amsterdam, vervolgens compositie bij Kees van Baaren aan het Koninklijk Con- servatorium in Den Haag. Naast het schrij- ven van werken voor orkesten en kamermu- ziekensembles zijn z’n activiteiten als uit- voerend musicus bijzonder veelzijdig. Te denken valt aan de Rondo-Serie, het Schön- berg ensemble en zijn interpretatie van de

Lieuwe Visser
werken van Erik Satie.
Visser studeerde bij Jo van de Meent en aan de Academia di Santa Cecilia in Rome. Hij voltooide zijn opleiding aan de Studio van de Nederlandse Operastichting en zong rol- len in opera’s van ondermeer Monteverdi, Mozart, Verdi en Britten.
Vrijhof, aanvang 20.15 uur. Entree: f 5,-; campuskaart A-zegel f 1,-.
Vestingbar
Vanavond, donderdag 5 maart: Disco. Dinsdag 10 maart: De film „Abel”. Donderdag 12 maart: Naast disco wordt een koekhapwedstrijd georganiseerd. Houd donderdag 19 maart vast vrij, want dan is er een groots country- en wester- nfeest met een geweldige band in de Ves- tingbar.
Film
Donderdag 5 maart vertoont de Cineclub Filmkring „Dona Flor en haar Twee Echtge- noten” van B. Baretto. Het is carnaval in een klein Braziliaans provinciestadje. Vadinho is met zijn maten tot het ochtendgloren doorgezakt. Er verschijnt een carnavals- groep op het kerkplein voor de kroeg. Va- dinho raakt zo opgewonden van een prach- tige danseres dat zijn hart het begeeft. In flashbacks wordt zijn levensverhaal verteld en dat van zijn vrouw Flor. Vadinho is een typische macho, maar heeft ook behoefte aan een vrouw, die voor hem zorgt en het geld binnenbrengt. Na zijn dood zoekt Flor een geheel ander type man. Zij blijkt zich echter niet van Vadinho te kunnen losma- ken.
Deze film wordt voorafgegaan door de vi- deopresentatie van de tape „Karnak” van Frits Maats. De titel doet denken aan de oor- sprong van de huidige kunst. Met de snel-
‘ heid en het geluid van een machinegeweer
wordt de (kunst)geschiedenis van de twin- tigste eeuw op de kijker afgevuurd. Op deze wijze benadrukt Maats de chaotische hoe-

Het kan niet langer nu verheeld Kerels met de geilste praatjes Zijn vaak het minst bedeeld
En hebben de kleinste maatjes
Ook de naijver tussen de verschillen- de opleidingen is een veelvoorko- mend thema: ’De HIO is net als de TROS. Het zijn de programma’s die het hem doen.’
Sommige teksten zijn nogal levensbe- schouwelijk van aard:
'God is ook niet meer wat ie geweest S
'Altijd dronken is ook een regelmatig leven.’
Einstein ist tot, Newton ist tot, und mir wird auch schon schlecht.’
'Als mijn vader gelovig was geweest, en voor het zingen de kerk was uitge- gaan, was ik een vlek op het laken geweest.’
Sommige studenten lijken anderen deelgenoot te willen maken van hun diepste zieleroerselen, getuige mede- delingen als: 'Harry doet het nief’ en 'Jacqueline, meid ik ben gek op je; ik kan me zo nooit concentreren.’
Het resultaat van deze en andere dwalingen zijn tot de eerstvolgende onderhoudswerkzaamheden te be- zichtigen in de studiecellen van de bi- bliotheek.
‚ HE 0.8900
„HOEZO ÉEN JAAR VERPLICHT GRATÍS
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
Organisatie: Collectie Overijssel locatie Zwolle
 
 
 
Pagina: 3