Doorgaan naar de inhoud
Uw zoekacties: -

Transcripties ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Scan bij een inventarisnummer
1000 UT Nieuws, 24 (05-03-1987)
Jaargang:
24
Aflevering:
9
Jaar:
05-03-1987
Beschrijving:
Editie 9
Bekijk archieftoegang:


universiteifsbla

{weníe


Eerste ronde Strategisch Plan afgesloten
Faculteiten moeten nu hun profiel aangeven
De faculteiten van de UT krijgen binnenkort door het CvB een. soort vragen- lijst voorgelegd waarop ze dienen in te vullen wat de kern is van hun onderzoe- kactiviteiten voor de ko- mende jaren. Het definie- ren (terwille van hun profi- lering) van deze door het CvB genoemde ’core busi- ness’ is de volgende stap in het algehele proces dat moet leiden tot de vaststel- ling- in juni door de Uni- versiteitsraad- van het Stra- tegisch Plan van de UT. Het CvB heeft vorige week een nieuwe nota vastge- steld waaruit dit blijkt.
Met dit werkstuk gaat het CvB de tweede ronde in. De eerste ronde over de strategie van de UT voor de jaren negentig is vorige week afge- rond. Faculteiten, hoogleraren, de centrale commissies voor onderwijs en onderzoek, de diensthoofden, het college van dekanen en de Raad

Ruimte. Er blijft verschil van mening bestaan tussen het ministerie van O&W en de universiteiten over de ruimtecapaciteit van de:instellingen. Enige tijd geleden kwam het minis- terie tot de conclusie dat de instellin- gen over enige tijd zo’n 30 procent te veel ruimte zouden hebben.

CvB-voorzitter Campagne
voor de Campusvoorzieningen heb- ben de afgelopen maanden gerea- geerd op enerzijds een eerste notitie, die eind vorig jaar nogal wat stof deed opwaaien, anderzijds op de commentaren die van diverse zijden bij het college zijn binnengekomen. Volgens het CvB zijn alle vraagte- kens over en bedenkingen tegen de inhoud van het eerste stuk, dat vol- gens voorzitter Campagne overigens niet anders bedoeld was dan ’een steen in de vijver, die een zwaardere plons gaf dan was voorzien’, wegge- nomen. ’Uit onze eerste formulerin- gen zijn andere conclusies getrokken dan onze bedoeling was. Onze bood- schap kwam niet over. We hebben al te impliciet als bekend verondersteld dat de UT in aard en opzet een wetenschappelijk instituut is en dat ook wil blijven. We hebben in twee- de instantie nog eens precies uiteen-


gezet wat onze ideeen over de toe- komst van deze universiteit zijn. Uit de gesprekken kwam steeds naar voren dat men het in essentie met ons eens is. Er is sprake van consen- sus. Iedereen denkt nu construktief mee’.
De nota, die naar de afdelingen is ge- stuurd, moet leiden naar het Strate- gisch Plan van de UT. Het streefpro- fiel van de universiteit staat nu strak op papier. De UT wordt omschreven als een universiteit voor technische en _ maatschappijwetenschappen, met een vervlechting van deze twee kernen in het onderwijs, zijn kracht zoekend in vernieuwend, strategisch en vaak multi-disciplinair onderzoek en wetenschappelijk doch in belang- rijke mate beroepsgericht onder- wijs. De UT moet ook streven naar hoge kwaliteit in onderwijs, onder- zoek en dienstverlening en open- staan voor invloeden van buitenaf, een campusuniversiteit zijn, alsme- de een cultureel, wetenschappelijk en onderwijskundig centrum dat door zijn kwaliteit, omvang en natio- naal en internationaal aanzien een sterke regionale uitstraling heeft. Tenslotte dient de UT gericht te zijn op groei in studenten, groei in on- derzoek en streven naar een groter onafhankelijkheid van de overheid.Informatiesysteem op school, 3

w


Ouderschaps verlof
rond voor de zomer
De regeling voor ouderschapsverlof, die in oktober aangekondigd is, be- gint vaste vormen te krijgen. Een ju- ridisch medewerker buigt zich mo- menteel over het voorstel om de zaak juridisch waterdicht te maken en alle haken en ogen eruit te halen. Naar verwachting wordt het voorstel medio april ingediend bij het OPUT, het overlegorgaan van vakbonden en CvB over personeelsaangelegen- heden.
Gaat het OPUT akkoord met de regeling en met name de rechtsposi- tionele kanten van het voorstel, dan kan de regeling, aldus J.Piek (Perso- neel & Organisatie), ’een week daar-

Kunst in de vijver
Dinsdagmorgen is de ’Bubus’ in de TW-vijver te water gelaten. Het ob- ject, een bolle kubus, is medio °86 vervaardigd door beeldend kunste- naar Ruurd Hallema uit Hengelo (geassisteerd door Eric Consten) voor de ’Expo op de Vecht’, een drij-
vende tentoonstelling op de Salland- se rivier die in de zomer van dat jaar werd gehouden. De UT heeft het werk in bruikleen gekregen via gale- rie Polder in Borne en hoeft alleen de kosten van het installeren te beta- len.
_ Volgens Hallema lag zijn Bubus al
een tijdje in een van de Hallen, maar wegens de winterse omstandigheden van de afgelopen tijd was een defini- tieve plaatsing er nog niet van geko- men. Ook dinsdag waren de omstan- digheden voor de tewaterlating niet optimaal, maar ten koste van koude voeten, handen en oren werd het karwei in de loop van de ochtend toch succesvol geklaard.
Over zijn werk zegt de Hengelose kunstenaar: „In principe werk ik vrij esthetisch; dat is altijd een belang- rijk uitgangspunt voor mij. De Bu- bus is eigenlijk een technisch grapje. Ik heb een roestvrijstalen kubus van 2 bij 2 bij 2 gemaakt en die als het ware opgeblazen met water tot een druk van 60 atmosfeer. Daardoor zijn er bolle vlakken ontstaan en lijkt het alsof het ding van kunststof is, terwijl het echt gemaakt is van milli- meterdik roestvrijstaal”.
De Bubus, met een luchtinhoud van zo’n vijfduizend liter, is op een van zijn punten in het water gelegd en wordt met een anker en gewichten op zijn plaats gehouden.


De Bubus werd dinsdag te water gelaten in de vijver van het TW/RC- gebouw
na bij het CvB liggen en begin mei officieel van kracht zijn.’ Voor de eerste verlofaanvragers gelden over- gangsbepalingen, in die zin dat het verlof versneld kan ingaan (in de regel moet ouderschapsverlof twee maanden voor datum van ingang zangevraagd worden).
De regeling van ouderschapsverlof houdt in dat een UT-werknemer over een periode van zes maanden onbetaald verlof kan opnemen om voor zijn of haar jonge kind te zor- gen. De UT betaalt de sociale pre- mies gewoon door (is 21% van het salaris), maar stelt wel als voorwaar- de dat de ’verlofouder’ in die periode nog (tenminste) twintig uur per week blijft werken. Op deze wijze behoudt de werknemer een deel van zijn of haar inkomen en blijft de band met het arbeidsproces gehand- haafd. De verlofperiode zal, zo blijkt uit het voorstel, geen invloed hebben op promotiekansen, aan- spraken op vakantiedagen en an- ciënniteit.


Bedrijfsarts vertrekt
Zonder dat daar enige ruchtbaar- heid aan is gegeven heeft de bedrijfs- arts Melchior de UT verlaten. De arts past niet in het beeld van de be- drijfsarts zoals de UT en de RBB dat voorstaan. Na Admiraal en Averink is Melchior de derde arts die binnen nog geen tien jaar de UT verlaat.
Zie pagina 4s
S Ie
di z E i E EES N T E O E z C
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
Organisatie: Collectie Overijssel locatie Zwolle