Doorgaan naar de inhoud
Uw zoekacties: -

Transcripties ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Scan bij een inventarisnummer
1000 UT Nieuws, 24 (05-03-1987)
Jaargang:
24
Aflevering:
9
Jaar:
05-03-1987
Beschrijving:
Editie 9
Bekijk archieftoegang:
pagina 2
5 maart 1987
universiteitsblad twente
Openstelling campus voor ’andere’ studenten onder enkele voorwaarden
HBO moet nu meer initiatief tonen
Medio februari had een discussie- middag plaats over rapportage van de Projectgroep Openstelling Cam- pus (POC) getiteld „Het experiment in het Buitenbos”. De toen door De- mocraten Drienerlo geuite kritiek en geleverd commentaar worden bij deze nog eens opgesomd en toege- licht. Publiekelijk, omdat dit de op- zet is van de rapportage: ‚„de discus- sie over concrete openstelling en sa- menwerking open te breken en in gang te zetten”’.
Allereerst wil ik de POC nog eens onze instemming betuigen met het genomen initiatief. Een initiatief dat in mijn ogen is voortgekomen uit de bezuinigingsdruk die op de campus uitgeoefend is en dat moet leiden tot het zeker stellen van het bestaans- recht van de campus. Hiermee kom ik meteen tot mijn eerste opmer- king.
Doel
In de rapportage wordt herhaalde- lijk gesproken over principiële ge- lijkheid tussen HBO- en UT-studen- ten als uitgangspunt van de plannen van de POC. De mening van de POC dat het instellen van een HBO-cam- puskaart op kleine schaal de voor- keur verdient boven de verruiming van het CEL/KELk-beleid of het in- stellen van een HBO-kaart op mid- delgrote schaal, strookt niet met dit uitgangspunt. Immers, deze kaart geeft de HBO-studenten toegang tot een beperkt aantal activiteiten en verenigingen op het gebied van sport en cultuur. Hierom kan mijns in- ziens de POC zich niet volledig ver- oorloven om principiële gelijkheid tussen. HBO- en UT-studenten als uitgangspunt te verkondigen. Wèl kan ze principiële gelijkheid als doel beschouwen.
Daarnaast is het de vraag of dit wel gewenst is; de POC merkt zelf al op dit op het gebied van de sport niet mogelijk is vanwege capaciteitspro- blemen. Ten aanzien van cultuur merkte de POC op dat gestreefd dient te worden naar maximale openstelling. Dit zou dan ook in de kaart tot uiting dienen te komen. Maar laten we, genoemde opmer- kingen buiten beschouwing gelaten, ook erkennen dat de hele openstel- lingsrapportage voortgekomen is uit een groot stuk eigenbelang. Name- lijk het veilig stellen van de toekomst van de campus door het verstevigen van de financiële basis wat 0.a. mo- gelijk is door het leggen van contac- ten direct buiten de UT, die het be- staansrecht van de campus verzeke- ren. In deze zin kan de campus een belangrijke voortrekker zijn van het beleid van het College van Bestuur

(ADVERTENTIE)
PROEFSCHRIFT?
B e a IIL staat klaar!
ook voor dissertaties en andere eltel e ES D LS e gespecialiseerd e concurrerend SE ES e e centraal gelegen
Bel: 030-444921 en wij sturen u vrij- blijvend de gratis documentatiemap.
. BTdT d| 4 Elinkwijk BV.
Amsterdamsestraatweg 554 3553 EN UTRECHT UE O a


om onze regionale functie aanzien- lijk uit te breiden.
Toekomst
Noemen wil ik nog de volgende uit- spraak van de Sportraad: „Als een (sport)vereniging eenmaal open- staat voor HBO'’ers en er moet een ledenstop ingevoerd worden, mag er geen onderscheid gemaakt worden tussen HBO en WO. De ledenstop is algemeen”. In deze context kan dus wèl gesproken worden van principië- le gelijkheid tussen HBO- en UT- studenten, maar is het de vraag of deze gelijkheid wel gerechtvaardigd is, als we bedenken dat HBO-stu- denten wel sport als vak hebben en universiteitsstudenten niet. Mocht het vak Lichamelijke Opvoeding echter in de toekomst opgeheven worden, dan ligt gelijkheid meer voor de hand.
De POC ontlokte ons een uitspraak over de openstelling van de campus- huisvesting, namelijk dat DD vóór volledige openstelling is van de huis- vesting. Daar blijven we bij, in te- genstelling tot voorgaande jaren, hoewel er nadrukkelijk wel een voorwaarde aan wordt verbonden. En die voorwaarde is dat er prioriteit wordt verleend bij huisvesting op de campus aan studenten die van „ver” komen. De regeling dat aankomen- de studenten die meer dan tweeën- eenhalf uur moeten reizen, de hoog- ste voorrang krijgen zou dus gehand- haafd moeten worden, evenals de gradatie van reistijd die in deze voor- rangsregeling gehanteerd wordt. Argument hiervoor is dat de reik- wijdte van de aantrekking van de UT groter is dan die van de HBO-instel- lingen en dat de aantrekking van de UT naar onze mening niet vermin- derd dient te worden door het hante- ren van een voorrangsbeleid. In de praktijk houdt de voorwaarde in dat in de allereerste plaats aankomende UT-studenten een kamer aangebo- den krijgen.
Pas wanneer we in de regio gaan kij- ken (reistijd korter dan anderhalf uur ) kunnen we stellen dat de HBO- studenten „concurrerend” gaan wer- ken ten opzichte van in de regio wo- nende UT-aspiranten. Juist dit nu is wat we willen, want op deze manier kan de UT echt van belang voor de regio worden. Dat mag ook wel als we in de gaten houden dat alleen de HBO-instellingen in Enschede en Hengelo al zo’n 9000 studenten tel- len tegen zo’n 5300 studenten aan de UT. Overigens wordt in de rapporta- ge opgemerkt dat een kleine 50% van die Enschedese HBO-studenten op kamers woont; volgens de gege- ven getallen is dit eerder 40%, tegen 75% van de eerstejaars UT-studen- ten.
Financiering
Een onduidelijk gebleven punt is nog de financiering. De POC geeft zelf al aan dat er gezocht moet wor- den naar mogelijkheden om samen met het HBO de gewenste uitbrei- ding van bureau studentenpsycho- loog te realiseren. Hoeveel zou het HBO hieraan moeten bijdragen? En kan ze dit? Of moeten vooral midde- len van de UT aangewend worden om tot uitbreiding over te kunnen gaan? Ditzelfde geldt voor de cam- pusvoorzieningen. Het is niet zo dat
De openstelling van de campus mag niet een eenzijdige maatregel zijn, die niet wordt gedragen door het HBO.
de HBO’ers met hun campuskaarten hun gedeelte van de voorzieningen betalen. In dat totale bedrag zit een bijdrage van de UT.
Ook onduidelijk is nog gebleven de inbreng van de gemeentes, en dan met name de gemeente Enschede. In hoevere kan zij een effectieve bij- drage leveren aan regioprofilering van de campus? Maar eerst: hoe kan de belangstelling van de gemeente voor de campus opgewekt worden? Dit punt verdient zeker nog de aan- dacht van de planners.
Behoefte?
Tot slot doemt de vraag op in hoe- verre het HBO zelf behoefte heeft aan samenwerking met de UT. De uitspraak dat die behoefte blijkt uit de aanwezigheid van HBO-verte-
w

genwoordigers in de POC, zegt ons niet genoeg. Deze mensen zijn ge- vraagd. In hoeverre kàn het HBO, druk fuserend en onderling aanslui- ting zoekend, aandacht besteden aan samenwerking. In hoeverre heeft ze, naast de financiële midde- len, op dit moment de tijd er voor? We moeten denk ik er voor waken dat we niet bezig zijn met het te vroeg kweken van (niet gewenste) behoeften. Aan de andere kant moe- ten we natuurlijk ook niet bang zijn om eens onze nek uit te steken. Maar het HBO zou zelf ook eens meer ini- tiatief moeten tonen. Dàn kan er van werkelijke samenwerking gespro- ken gaan worden en ligt openstelling meer voor de hand. Eenzijdige initi- atieven om ons als (campus)univer- siteit te profileren ten opzichte van andere universiteiten kan ons anders wel eens meer gaan kosten dan dat het oplevert.
Namens de studentenfractie van DD, René Venendaal.

Informatica- propedeuse
Er is een gerede kans dat de UT in september een studierichting Infor- matica in Leeuwarden zal gaan ver- zorgen. De fakulteit INF heeft deze week besloten haar medewerking aan de Friesland- propedeuse te ver- lenen. Het wachten is nu op de instemming van de HTS-Leeuwar- den: de colleges worden in het HTS- gebouw gegeven, en het merendeel van de colleges komt voor rekening van HTS-docenten in Leeuwarden. ’Wij leveren het collegemateriaal’, licht onderwijsdekaan K. de Jonge, toe. ’Dat is hetzelfde materiaal als de propedeuse-studenten in Twente krijgen. Daarnaast verzorgen wij de coördinatie, de begeleiding van do- centen en studenten, en het mento- raat; en wij zijn natuurlijk verant- woordelijk voor de onderwijs- en tentamenresultaten.’
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
Organisatie: Collectie Overijssel locatie Zwolle